Høyesterett skjerpet straff for serieinnbrudd

Høyesterett har skjerpet straffen for en serber som er dømt for over 80 innbrudd og innbruddsforsøk. Dommen endte på sju og et halvt års fengsel.

I Asker og Bærum tingrett ble mannen i fjor vår dømt til seks års fengsel, mens Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen til seks og et halvt år. Påtalemyndigheten mente dette fortsatt var for mild straff for den 43 år gamle mannen, som omtales som en såkalt «mobil vinningskriminell».

Høyesterett mener 43-åringen kom til Norge utelukkende for å drive vinningskriminalitet.

Førstvoterende dommer sier den delvise tilståelsen ikke gir grunnlag for noen nevneverdig strafferabatt, fordi det er snakk om omfattende kriminalitet og at en eventuell strafferabatt bare kan gjelde den ekstra straffen de tilståtte lovbruddene ville gitt, ikke den samlede straffen. At serberen satt over to og et halvt år i varetekt bør tillegges «nevneverdig vekt» i formildende retning. Dommeren fikk med seg to kolleger og stemte for å skjerpe straffen med ett år til sju og et halvt års fengsel.

Rettens mindretall, de to siste dommerne, beskriver serberens aktiviteter i Norge som «omfattende og profesjonelt utførte kriminell virksomhet» som åpenbart tilsier streng straff, men stemte likevel for å forkaste anken og mener lagmannsretten har foretatt en «rimelig avveining» av straffenivået sett opp mot rettspraksis.