Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: OBOS / Hans Fredrik Asbjørnsen

- Historisk mulighet for Fornebu-utbygging

OBOS og Bærum kommune har fått grønt lys for en avtale rundt sosial infrastruktur på Fornebu.

Det skriver OBOS i enpressemeldingpå sine nettsider.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, ifølge meldingen, sagt ja til at OBOS og Bærum kommune kan inngå en ny utbyggingsavtale om økonomiske bidrag fra OBOS til oppføring av sosial infrastruktur på Fornebu.

– Gode skoler, gode barnehager og et godt kulturtilbud er en forutsetning for et godt bomiljø. OBOS har vært opptatt av dette fra dag én. Departementets ja gjør at Bærum kommune nå kan realisere dette. OBOS´ forutsetning for å inngå en slik avtale er at antall boliger som kan bygges på OBOS sine tomter på Fornebu økes med minimum 2.400 boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Dispensasjon fra avtalelov

Det er Bærum kommune som, i forståelse med OBOS, har søkt om forlengelse av det eksisterende avtaleverk fra 2003 som gjelder fordeling av kostnader til infrastruktur for videre utbygging på Fornebu, skriver OBOS i pressemeldingen.

I 2006 ble slike utbyggingsavtaler forbudt, og derfor har Bærum kommune søkt om dispensasjon fra loven for å kunne fornye avtalen for fase to av utbyggingen på Fornebu.

Dispensasjon skal nå være gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet viser i brevet til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hvor det framgå at det i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, og at det i områder med stort utbyggingspress bør legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk.
Forventer fortetting

– For OBOS er utbygging av sosial infrastruktur et kommunalt ansvar, men vi ser at utbygging av slik infrastruktur er krevende for Bærum kommune økonomisk sett. Vi er derfor villige til å forhandle om å bidra til den sosiale infrastrukturen mot økt utnyttelse. OBOS er glad for at departementet er tydelige i sin forventning om at det må skje en fortetting på Fornebu, uttaler Kjørberg Siraj i pressemeldingen.