Her har byggenæringens virksomheter en jobb å gjøre

Tirsdag presenterte Arbeidstilsynet rapporten «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2018». I rapporten slås det fast at innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske. Her har selskapene i næringen tydeligvis en jobb å gjøre.

Ikke bare blir innvandrere oftere skadet enn norskfødte arbeidstakere – innvandrere blir i større grad eksponert for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen, og rapporterer også om flere helseplager enn norske håndverkere.

Det er i utgangspunktet ikke overraskende at det slås fast at innvandrere i større grad er representert i ulykkesstatistikken enn norskfødte arbeidere. Det har vi også tidligere sett i skadestatistikken – spesielt i de alvorlige ulykkene. Det er likevel overraskende at innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske – det tyder på at vi snakker om en forskjell som er så stor at man må sette betydelige ressurser i å se nærmere på utviklingen – og man må fremme konkrete tiltak for å gjøre noe med situasjonen.

Det er nok flere sammensatte årsaker til at vi ser en slik utvikling. Det kan være utfordringer med språk, bakgrunn for sikkerhetskultur, bruk av sikkerhetsutstyr og rett og slett hvilke typer arbeidsoppgaver som utføres av arbeidere med utenlandsk bakgrunn. Uansett årsak hviler ansvaret på arbeidsgiveren. Bedrifter som har innvandrere ansatt på byggeplassen har ansvaret for å se til at sikkerhetsrutinene følges av alle, at man har fått den nødvendige sikkerhetsopplæringen – og at språk ikke skal være en barriere innen HMS-arbeidet. Har man ikke trygghet for at forutsetningene for at HMS-reglementet følges er til stede, må man gjennomføre tiltak som fjerner denne usikkerheten. Det er ikke tvil om at innvandrere er overrepresentert blant de mest alvorlige ulykkene – og da må man gå nærmere inn i hvilke ulykker og nestenulykker som skjer - analysere hvorfor disse hendelsene oppstår - og jobbe aktivt for at lignende hendelser ikke skal oppstå igjen. Dette er selvsagt kunnskap som må deles på tvers i bransjen – slik at man i fellesskap kan hindre utviklingen vi nå ser og har sett over tid.

Jobben med å få i gang det operative arbeidet rundt «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» er nå i full gang, og arbeidet med å få på plass en daglig leder for samarbeidet er allerede startet. En oppgave samarbeidsforumet helt klart bør se på, er å gå nærmere inn på de bakenforliggende årsakene til at innvandrere skades fire ganger oftere enn norske. «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» bør jobbe for å finne de konkrete årsakene på hvorfor det er slik - og jobbe for at denne utviklingen snur.