Mange av husene ble rasert i Kvam i Gudbrandsdalen hvor elven Veikleåa raserte et boligområde i flommen. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen var tilbake i huset sitt på fredag for å sjekke skadene. De hadde akkurat flyttet inn i det flotte huset som er blant de som er verst rammet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Gjensidige må betale for hus som ble flomskadd to ganger i Gudbrandsdalen

Gjensidige Forsikring tapte også i lagmannsretten i striden om hvor stort ansvar Nord-Fron kommune hadde ved å tillate bygging i et flomutsatt område.

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseierne, Unni og Helge Hansen, fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.

Etter at huset ble tatt av flommen i 2013, stevnet forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millioner kroner og tapte i tingretten. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har kommet med sin avgjørelse.

Lagmannsretten konkluderer med at Nord-Fron kommune hadde rimelig grunn til å tro at de tiltakene som var gjennomført av NVE gjorde elva Storåa i stand til å ta unna en stor flom.

Retten mener det ikke var uaktsomt av kommunen å gi byggetillatelse til å gjenoppføre bolighuset etter flommen i 2011.

Fornøyd ordfører

– Først og fremst er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Det viser at vi har gjort de riktige vurderingene i tett samarbeid med NVE, og nå håper jeg saken er ferdig en gang for alle, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune til NRK.

Han fryktet at denne saken kunne fått konsekvenser for kommuner i hele Norge dersom kommunen hadde tapt.

– Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til dommen.

Prinsipiell betydning

Gjensidiges advokat mener saken har stor prinsipiell betydning for store deler av forsikringsbransjen og kommunene.

– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges eller hindres. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, så er det klart uforutsett og man kunne ha hindret skade, fortsetter hun.

Beboerne Helge og Unni Hansen har fått erstatning og har bygd hus et annet sted i bygda.