- Samarbeid med engasjerte eiere er vår viktigste strategi for å nå det nasjonale målet om å minimere bortfallet av verneverdige kulturminner, sier fondets direktør Simen Bjørgen.

Gir penger til restaurering av verneverdige kulturminner

Norsk kulturminnefond er et statlig organ som hører under Klima-og miljødepartementet.

Fondet skal styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner over hele landet og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet bidrar med økonomisk støtte til private eiere av kulturminner.

- Samarbeid med engasjerte eiere er vår viktigste strategi for å nå det nasjonale målet om å minimere bortfallet av verneverdige kulturminner, sier fondets direktør Simen Bjørgen.

Søknadsfrist for midler til bevaringstiltak er 1. november 2104.

Dette er hovedtildelingen hvor vedtak om hver enkelt søknad fattes på vårparten 2015. Det vil anslagsvis bli fordelt totalt 50 mill kroner.

For 2014 har vi to andre tilskuddsordninger. Her behandles søknadene administrativt og fortløpende.

Dette er:

* Søknad om støtte til sikringstiltak

* Søknad om støtte til formidlingstiltak.

Søknadsskjema, veiledning og annen informasjon finnes på fondets hjemmeside www.kulturminnefondet.no