En milepel er nådd i Deichmanske-prosjektet. Foto: Anne-Beth Jensen

Første pel i Deichmanske satt

Kultur og idrettsbygg (KID) markerte onsdag at den første pelen for Deichmanske Hovedbibliotek nå er nede i grunnen. Den nye sjefen i KID er Eli Grimsby, som tidligere var leder for OL 2022.


Markeringen fant sted på arbeidsplattformen for pelemaskinene, en halv meter under der bunnplata blir liggende. En hette i stål skal monteres på toppen av pelene, og vil utgjøre fundamentet for bunnplata til det nye hovedbiblioteket etter at pelingen er ferdigstilt.

Eli Grimsby er leder for det nye Kultur- og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune. Foto: Anne-Beth Jensen

- Det skal ned 290 peler i ulike dimensjoner, og vi snakker vel om rundt 14.000 meter. Dette arbeidet skal pågå ut året, i hvert fall til et godt stykke ut på høsten. Den neste store entreprisen, råbygg, er fortsatt under arbeid, og vil komme på et senere tidspunkt enn tidligere annonsert. Det er viktig å påpeke at dette ikke påvirker sluttdato i prosjektet, opplyser leder for Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby. 

Kultur- og idrettsbygg har  fått i oppdrag å se på de ulike tiltakene som Holte-rapporten skisserer. 

- Vi skal gjøre den jobben ganske grundig og godt, og skaffe oss den sikkerheten som prosjektet trenger før man går videre. Det dreier seg om å sørge for at grunnkalkyle, markedsstrategi og tidsperspektivet er ivaretatt. Det er nødvendig å gjennomføre oppdraget byråden har satt oss til på en god måte, før vi går videre med nye entrepriser, understreker Grimsby.

Etaten for Kultur og Idrettsbygg

Byrådet har etablert Kultur og Idrettsbygg (KID) som er navnet på etaten som skal jobbe med nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Byrådet har fremmet et forslag om å opprette et nytt KF som blir Oslo kommunes fjerde foretak. Det er tenkt at Kultur og Idrettsbygg skal bli det foretaket som skal ivareta alle kultur- og idrettsbygg i Oslo, hvilket vil si både å eie, drifte, vedlikeholde og bygge. 

- Det skal komme et byrådsforslag muligens i løpet av juni. Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) er nå innlemmet i den midlertidige etaten Kultur- og idrettsbygg, konstaterer Grimsby.

Ny leder

Eli Grimsby tiltrådte som leder for kulturbyggene i Bjørvika den 7. april.

- Det som hele tiden har vært Byrådets plan, var å etablere et kommunalt foretak for kultur og idrettsbygg. Man etablerte da en etat fra 1. januar, kalt Kultur- og Idrettsbygg, med meg som sjef. Det som var tanken var å innlemme Kulturbyggene i Bjørvika fra 1. juli ved opprettelsen av KFet. Man så at det er viktig at den som skal lede de to kulturbyggene, Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet, fremover også får anledning til å være med å se på hvilke tiltak som må implementeres, forteller Eli Grimsby. 

- Det er bakgrunnen for at man gjorde skiftet noe før enn det som opprinnelig var planen. Jeg er veldig takknemlig for å kunne være med å se på hvilke tiltak kan gjøres. Det som Holte-rapporten peker på, er at det finnes en del tiltak man kan iverksette for å redusere overskridelser av kostnader og framdrift. Man bør se på prosjektledelsen, organiseringen og rapporteringen, entreprisestrategier, risikofordeling mellom byggherre og entreprenør. Man bør også kunne se gjennom måten arbeidet organiseres på i dag. Finne andre måter som er mer kostnadseffektive å løse oppgavene på. Dette arbeider har jeg startet nå. Vi har oppbemannet oss for å kunne gå inn for å forsøke å rasjonalisere tiltakene. Holte-rapporten peker på noen muligheter, men ikke akkurat hva som er løsningene, sier Grimsby, og tilføyer at senest 1. oktober skal dette arbeidet være ferdig. 

- Vi vil implementere tiltak underveis. Jeg har alle fullmakter til å implementere tiltak som fungerer. Men jeg kan ikke styre mot en større kostnadsramme enn hva vi har, eller en annen framdrift med mindre annet blir bestemt. Det er de styringsrammene som er gitt politisk, og som man må forholde seg til. Men Holte-rapporten peker på at kostnadsrammen synes for liten, selv om jeg har fått i oppdrag å fullføre bygget innenfor denne, og hvilke konsekvenserdet eventuelt får, sier Grimsby.