Bente Øverli i Forbrukerombudet er kritisk til forslaget om kortere garantitid for nybygg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Heiko Junge NTB scanpix

Forbrukerombudet advarer mot kortere garantitid for nybygg

Forbrukerombudet kritiserer forslaget om å redusere garantitiden for nybygg fra fem til to år. Christian V. Dreyer i Eiendom Norge er skuffet over kritikken.

Et lovutvalg, nedsatt i fjor sommer, har foreslått å kutte i garantitiden for nybygg fra fem til to år.

Les også: Slik kan de endre bustadoppføringslova

Målet er en mer effektiv og rimelig boligutbygging, men Forbrukerombudet er kritiske til forslaget.

De frykter at forbrukere vil tape store pengesummer på at mangelskrav som oppstår over to år etter overtakelse, ikke lenger er vernet av garantien.

– En reklamasjonssak mot en entreprenør som ikke kan eller vil gjøre opp for seg, kan få store økonomiske konsekvenser for kjøperen, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli i en pressemelding.

Hun påpeker at den viktigste fordelen ved garantibestemmelsen, er at forbrukeren kan gå rett på garantisten dersom entreprenøren ikke har mulighet til å rette opp mangler eller betale erstatning. Et praktisk eksempel på dette er der entreprenøren har gått konkurs.

– Selv om de fleste feil oppdages relativt raskt, finnes det unntak. Vår bekymring er de forbrukerne som vil kunne lide store tap ved at garantiordningen blir kortere, sier Øverli.

Skuffet over kritikken

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er skuffet over at forbrukerombudet går imot forslaget.

- Vi hadde håpet at de skulle støtte utvalgets innstilling. Dagens garantiordning er uforholdsmessig dyr i forhold til tryggheten den skaper. Derfor mener vi det er riktig å redusere den, og håper forslaget blir en realitet, sier han til Byggeindustrien.

Han sier at en kortere og billigere garantiordning vil føre til at boligbyggerne får mer kapital til å starte opp nye byggeprosjekter.

- Dagens garantiordning er svært kostnadskrevende for utbyggerne, og at den «binder» kapital til nybygg i fem år. Det hindrer at nye boligprosjekter blir igangsatt, sier Dreyer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer, mener at en kortere garantiordning vil gi boligbyggerne mer kapital til å starte opp nye byggeprosjekter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Betydelig kostnadsreduksjon

Advokatene Aasta Holm Heide og Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har tidligere forklart i Byggeindustrien at en reduksjon i garantiens lengde vil gi en betydelig kostnadsreduksjon.

Les også: Forslag til endring av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

De påpeker at dagens ordning binder opp likviditet hos entreprenører som må stille kontrasikkerhet for en fem års garanti. I tillegg kommer vederlaget for garantien.

Ved å redusere garantitiden sparer dermed entreprenøren både for indirekte og direkte kostnader.

Frykter flere useriøse aktører

Øverli i Forbrukerombudet mener imidlertid at utbyggere med stødig økonomi har mulighet til å gi fem års garanti.

- De aktørene man kan slippe inn på markedet ved å gjøre garantien mindre omfattende og dermed rimeligere, kan være aktører med mindre stabil økonomi. Det er uheldig å svekke forbrukerbeskyttelsen for å gi slike aktører mulighet til å bygge bolig, sier hun.

Dreyer er uenig i at forslaget åpner opp for flere useriøse aktører.

- Nei, jeg tror ikke det. Så å si alle mangelsaker dukker opp etter et til to år, og det er noe utvalget har drøftet inngående. Forslaget vil ikke redusere tryggheten til forbrukeren. Nytten ordningen har i dag, er liten sammenlignet med hva ordningen koster, sier han, og legger til:

- Formålet med forslaget er å endre ordningen slik at den ivaretar tryggheten til forbrukeren samtidig som den ikke fører til unødvendige kostnader ved bygging.

Forslag ute på høring

Det var i slutten av juni lovutvalget, ledet av førsteamanuensis Herman Bruserud, leverte en NOU-rapport med forslag til endringer i bustadoppføringslova til Justis- og beredskapsdepartementet

Her er de viktigste forslagene, som nå er ute på høring:

Forsikringsordning. I dag er det bare visse finansinstitusjoner som kan tilby garantiproduktet i bustadoppføringslova § 12. Garantiordningen bør etter utvalgets syn suppleres med en forsikringsordning. Formålet med å innføre en slik alternativ form for sikkerhetsstillelse er ikke å utvide forbrukers krav på utbetaling. Hensikten er først og fremst å øke konkurransen i markedet ved å gi nye aktører innenfor forsikringsbransjen muligheten til å tilby et parallelt produkt til entreprenører.

Sikkerhetsstillelsens lengde. Et enstemmig utvalg anbefaler at kravene til sikkerhetsstillelsens lengde etter overtakelse reduseres til to år. En slik endring vil kunne gi en betydelig kostnadsreduksjon for entreprenører, samtidig som forbrukerbeskyttelsen ikke antas å bli vesentlig svekket.

Sikkerhetsstillelsens størrelse. Utvalgets flertall mener at kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse ikke bør endres. Et mindretall i utvalget er av en annen oppfatning, og går inn for å øke kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse for å styrke forbrukervernet.

Avhendingslova. Utvalget har sett tendenser til omgåelse av bustadoppføringslova § 12. Flere entreprenører velger å selge nybygg etter reglene i avhendingslova. Utvalget foreslår at det innføres en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger entreprenører å stille sikkerhet ved salg av nyoppført bolig.