Flere bransjer opplever store rekrutteringsproblemer

Virksomhetene i byggenæringen sliter med å få fatt i nok kvalifisert arbeidskraft, noe som bekreftes i en ny medlemsundersøkelse fra BNL. Innen enkelte bransjer i næringen opplever man nå store rekrutteringsproblemer.

Spesielt ventilasjon- og blikkenslagere, anleggsgartnere og takentreprenørene har store rekrutteringsproblemer. Her melder hele 80 prosent av bedriftene i undersøkelsen at de sliter med å rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft. Det gir naturligvis de aktuelle aktørene i denne delen av næringen store utfordringer, og kan være problematisk både med tanke på å få jobber gjennomført og å bygge opp selskapene for videre vekst. For byggenæringens virksomheter generelt melder rundt halvparten at de sliter med å rekruttere nok fagarbeidere. Det er selvsagt et høyt tall. Når såpass mange sier de ikke klarer å rekruttere nok arbeidere til å ta hånd om oppgavene som skal løses, befester dette inntrykket av at nettopp rekrutteringen er en av de aller viktigste oppgavene næringens aktører i fellesskap må løse i tiden fremover.

Dette gir selvsagt også store muligheter for de som kan tenke seg å bli en del av byggenæringen. De unge håpefulle som vurderer en karriere innen bygg og anlegg vil oppleve å virkelig kunne bli ettertraktet, og det burde dermed ikke være vanskelig å sikre seg en lærlingeplass og deretter fast jobb etter endt skolegang. Det er også viktig å huske på at en karriere i byggenæringen raskt gir en god lønn sammenlignet med mange andre næringer, og man er sikret en tidlig inntekt, som vil bli viktig for mange som skal over i en etableringsfase.

Når det gjelder lærlinger viser undersøkelsen at de fleste virksomhetene (67 prosent) klarer å skaffe nok lærlinger, men også her sliter de mindre fagene. Dette er selvsagt ikke overraskende ettersom flere i utgangspunktet velger linjer som da vil lede til disse fagene.

Det at de mindre fagene taper i konkurransen er noe både disse aktuelle bransjene, men også næringen som helhet, må ta på alvor. Disse fagene er selvsagt også meget viktige i helheten og er viktige ledd i verdikjeden. Har man ikke nok taktekkere til å få takene tette er dette selvsagt en utfordring for langt flere enn de som jobber innen takfaget. Her er det viktig at hele næringen ser på denne tendensen, og får frem tiltak og informasjon som viser hvilke muligheter det ligger, også innen denne delen av næringen. Her får selvsagt likevel disse fagene selv det største ansvaret, og det er nå avgjørende at aktørene og organisasjonene innen disse fagene går sammen for å legge en slagplan for hvordan man skal jobbe videre, og ikke minst hva man kan og må gjøre for å snu utviklingen.

De neste uke blir veldig viktige med tanke på innsøkningen til neste skoleår i den videregående skolen. 1. mars går fristen ut for de som skal søke seg inn til disse utdanningene her i Norge, og det er viktig at hele næringen bruker alle muligheter til å få frem det viktige budskapet. Dette gjelder i alle settinger hvor dette er naturlig, ikke minst også i private sammenhenger. Det jobber rundt 350.000 personer i næringen, og om mange av disse klarer å fortelle hvilke muligheter som faktisk finnes i næringen overfor venner og bekjente, vil dette kunne ha en stor innflytelse.

I fjor var det altfor få som søkte seg til bygg og anlegg. Mye av årsaken til dette er at det dessverre er for få som kjenner til valgene og mulighetene som finnes om man søker seg til byggenæringen. Det trengs mer informasjon, ikke minst rundt hvilke videreutdanninger som nå har åpnet seg om man velger bygg- og anleggsfagene. Bruk derfor tiden frem til 1. mars til å fremsnakke næringen, og vise til hva som kan vente de unge som søker å seg til denne næringen.

Ferske tall viser også at det nå er flere som fullfører den videregående utdanningen og som ender opp i lærlingepraksis, og at næringens virksomheter tar seg av lærlingene som søker seg hit. I fjor fikk 86 prosent av søkerne som gikk på bygg- og anleggsteknikk seg læreplass.