Olje og energiminister Terje Aasland (Ap) ønsker å innskrenke innsynsretten til prekvalifiseringssaker og tildelinger av havvindprosjekter. Det reagerer Fiskebåt – Havfiskeflåtens interesseorganisasjon – kraftig på. Foto: Terje Pedersen / NTB
Olje og energiminister Terje Aasland (Ap) ønsker å innskrenke innsynsretten til prekvalifiseringssaker og tildelinger av havvindprosjekter. Det reagerer Fiskebåt – Havfiskeflåtens interesseorganisasjon – kraftig på. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fiskerorganisasjon kritisk til regjeringens forslag om å innskrenke innsyn i havvindsaker

Fiskebåt – Havfiskeflåtens interesseorganisasjon – reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å innskrenke innsyn i vindkraftsaker.

Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne dagens innsynsrett gjelder saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs.

Begrunnelsen er at det er arbeidskrevende å gjennom alle dokumentene, og at disse vil inneholde store mengder med taushetsbelagte opplysninger. Departementet mener det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelle unntak for resten av dokumentene.

– Vi vil av flere grunner advare mot at det innføres begrensninger i dagens innsynsrett i søknader som berører havvind, sier avdelingsleder Espen Jacobsen i Fiskebåt i en pressemelding.

Han peker på at staten legger opp til betydelig offentlig pengebruk, og at det derfor vil være av allmenn interesse hvilke aktører som kan motta statlige midler. Videre vil dagens offentlighet rundt slike søknader bidra til transparens og dermed motvirke konsekvenser som for eksempel korrupsjon.

For Fiskebåt og fiskerinæringen og andre miljø- og interesseorganisasjoner, vil innsyn i slike søknader være viktig for å ivareta sine interesser i prosessen, mener han.

Forslaget er nå ute på høring, og Fiskebåt peker i sitt høringssvar på viktigheten av at forvaltningen i størst mulig grad praktiserer en åpenhetskultur for opplysninger som har allmenn interesse, eller saker som berører andre viktige samfunnsmessige områder.

Høringsfristen går ut 13. oktober.