Fire arbeidstakerorganisasjoner krever at Ribert Eriksson snur.

Fagbevegelsen til pensjonskamp for deltidsansatte

Deltidsansatte som jobber mindre enn 20 prosent bør ikke få tjenestepensjon, mener regjeringen. Grensen er lavere enn før, men fagbevegelsen krever likevel at forslaget skrotes.

– Dette vil diskriminere deltidsansatte. Når du er i jobb, skal du opptjene pensjon fra den første kronen du tjener, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Nå ber de fire arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne regjeringen om å videreføre dagens praksis med nullgrense. Den ble innført som følge av en dom i Arbeidsretten fra i fjor sommer.

Inntil da hadde minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og pensjonsordningen for sykepleiere vært satt til 14 timer i uka. For apotekvirksomhet var grensen 15 arbeidstimer i uka.

Arbeidsretten mente minstegrensen innebar ulovlig diskriminering av deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven. Riktignok åpnet retten for at en nedre grense kunne være akseptabel, men overlot spørsmålet til partene i arbeidslivet.

Forslag

Noe initiativ fra tariffpartene kom ikke, og regjeringen valgte derfor i juli å fremme et eget lovforslag om saken.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) viste til at forslaget innebærer at den nedre grensen i praksis senkes fra en stillingsprosent på drøyt 37 til 20.

– Vi vil tette et hull i pensjonsordningene som oppleves som svært urettferdig av dem som rammes, og det gjelder ikke minst mange kvinner, sa Eriksson til Aftenposten i sommer.

Lovforslaget til Eriksson er ute på høring, med svarfrist 9. oktober. Men allerede nå kommer altså kravet om at regjeringen snur.

Argumenter

– Vi forventer at regjeringen følger opp tilbakemeldingene i høringsrunden, sier Folkestad og viser til at Arbeidsdepartementet i høringsnotatet selv slår fast at det er argumenter for både en 20 prosent grense og en nullgrense.

– Da skulle det ikke være vanskelig å lytte til de partene som allerede har innført en nullgrense og ser store fordeler med å videreføre denne. En 20-prosentgrense vil på samme måte som den gamle 14-timersgrensen lett bli oppfattet som diskriminerende, sier Folkestad.

Han mener det er viktig at partene i det kommunale tariffområdet har avtalefestet muligheten til arbeid på pensjonistavlønning etter at det ble innført en nullgrense.

– Denne ordningen vil vi gjerne videreføre, sier han.