Færre boligtvister

Boligtvistnemnda mottok 58 saker i 2006, 21 færre enn året før. Av de 58 sakene som kom inn til Boligtvistnemnda i fjor, ble 48 saker realitetsbehandlet, mens 15 saker ble forlikt før realitetsbehandling. Fem saker ble avvist.

Underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet sier det grovt sett gis fullt medhold i en tredel av sakene. I en tredel av sakene gis det delvis medhold, mens det i den siste tredelen av behandlede saker ikke gis medhold. Ifølge nemnda var det i fjor mange saker vedrørende tidsfrister og krav om dagmulkt ved forsinket overtakelse. Sakene blir dessuten større, mer omfattende og mer kompliserte. Vi ser dessuten at forbrukerne blir stadig mer rettighetsorienterte og har god oversikt over relevante lover, forskrifter og norske standarder, sier Helde som også sitter i styret i Boligtvistnemnda. Forbrukerrådet arbeider nå med å få på plass en ny nemnd som skal behandle tvister om håndverkertjenester på fast eiendom.