Anlegg Øst vant over Ringsaker kommune i lagmannsretten, og dommen blir nå stående. Illustrasjonsfoto: Anlegg Øst

Entreprenørseier i lagmannsretten blir stående - kommunens anke avvist av Høyesterett

20. desember 2019 fikk Anlegg Øst Entreprenør medhold i Eidsivating lagmannsrett i sin sak mot Ringsaker kommune om ansvar for vannpumping på et prosjekt entreprenøren gjorde for kommunen. Nå har Høyesterett kastet ut Ringsakers anke, og dommen blir dermed stående.

‒ Dette er en viktig dom for Anlegg Øst. Det er selvfølgelig hyggelig å få betalt for jobben man gjør, men enda viktigere var det å få avklart prinsippet i denne dommen, sier advokat Aslak Runde i Advokatfirmaet Thallaug til Byggeindustrien.

Runde representerte entreprenøren i lagmannsretten, etter at Ringsaker kommune først hadde vunnet i Hedmarken tingrett.

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett fra slutten av 2019 dømmes kommunen til å betale Anlegg Øst Entreprenør 1.520.000 kroner i tilleggsvederlag og til samen 846.072 kroner i saksomkostninger i både tingretten og lagmannsretten. Kommunen må også dekke lagmannsrettens utgifter til meddommer.

«Med det har Anlegg Øst Entreprenør AS fått medhold i at det var rettmessig å kreve tillegg for lensepumping når dette ble mer omfattende enn påregnelig. Retten til å kreve tillegg gjaldt selv om arbeidene var priset i en rundsumpost og beskrevet med kode komplett i konkurransegrunnlaget. Dommen slår dermed fast at det ikke er mulig å overføre et ubegrenset ansvar på entreprenørene gjennom bruk av komplettkoder, noe som for øvrig ser ut til å ha blitt mer og mer vanlig i norske anleggsentrepriser», skrier entreprenøren i en pressemelding.

Komplett kode

Rettstvisten som nå er avgjort, gjaldt en kontrakt inngått i august 2016 om flomsikringsarbeid i elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. Behovet for pumpekapasitet viste seg å være langt større enn hva entreprenøren hadde lagt til grunn i sitt tilbud. På det meste måtte Anlegg Øst Entreprenør pumpe inntil 20.000 liter vann i minuttet. Entreprenøren måtte anskaffe nye pumper for å håndtere vannmassene, og krevde vederlagsjustering fra kommunen for å få dekket merkostnadene.

Dette ble bestridt av Ringsaker kommune.

Kontrakten ble inngått i henhold til NS 8406, som en utførelsesentreprise, og byggherre valgte å beskrive vannhåndteringen i oppdraget etter koden FV, en såkalt «komplett kode».

I kontrakten presiseres det at «Prisen inkluderer etablering av fangdammer, ledevoller, pumper, lenseledninger etc.».

‒ Dette var et kjernespørsmål i denne saken. Skulle komplett regnes som komplett også for store vannmengder i byggegropene som ikke lot seg lede bort ved hjelp av fangdammer og rør når dette ikke var nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget? Lagmannsretten var ikke enig i det, og anken slapp heller ikke inn i Høyesterett, sier Runde.

Grunnen sviktet

I tillegg til å stille spørsmål om hvorvidt komplettkoden overførte usikkerheten til entreprenør, anførte også Anlegg Øst at det i denne saken var grunnen som sviktet og som førte til at entreprenøren måtte pumpe vann ut av byggegropene i prosjektet.

I anken sin til Eidsivating lagmannsrett, som entreprenøren fikk medhold i, skriver Anlegg Øst at «Merkostnadene som påløp i foreliggende sak, er utelukkende knyttet til forhold som kommunen har vederlagsrisikoen for. For det første var elvebunnen ikke prosjektert, og lot seg heller ikke prosjektere. For det andre rant det vann inn i byggegropene som følge av grunnforholdene og massenes beskaffenhet. For det tredje var beskrivelsene av arbeidene mangelfulle, og ikke mulig å prise. Det må fremgå uttrykkelig dersom risikoen for disse forholdene skal overføres til entreprenøren, noe som ikke er tilfellet i foreliggende sak».

Advokat Kristian Jåtog Trygstad i advokatfirmaet Mageli sier til Byggeindustrien at kommunen er skuffet over at anken deres ble avvist av Høyesterett.

‒ Ringsaker kommune anket lagmannsrettens dom fordi kommunen mener at dommen er feil. I tillegg mener kommunen at saken reiser prinsipielle spørsmål om rekkevidden av kravet til klar utforming av konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter ved entrepriseprosjekter i offentlig regi. Disse spørsmålene er det både i byggherrenes og entreprenørenes interesse at blir avklart. Derfor er kommunen skuffet over beslutningen om ikke å fremme anken til behandling, men kommunen forholder seg naturligvis til dette, sier han.