Eidsivating lagmannsrett har gitt Anlegg Øst full støtte i kravet om tilleggsvederlag etter et flomsikringsprosjekt i Brumunddal sentrum. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Anlegg Øst med seier i rettstvist med Ringsaker kommune om pumpekapasitet

Eidsivating lagmannsrett har i en fersk dom gitt Anlegg Øst full støtte i entreprenørens krav om tilleggsvederlag fra Ringsaker kommune etter å ha benyttet vesentlig større pumpekapasitet i et flomsikringsprosjekt i Brumunddal sentrum enn det som var forutsatt og priset.

Dommen i Eidsivating lagmannsrett gjelder krav på tilleggsvederlag for endringsarbeid i en entreprisekontrakt, nærmere bestemt for merkostnader ved å benytte betydelig større pumpekapasitet enn det som var forutsatt og priset i konkurransegrunnlaget.

1. august 2016 inngikk Ringsaker kommune en kontrakt med Ringsaker kommune som byggherre om blant annet flomsikringsarbeid i elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. Kontrakten ble inngått i henhold til NS 8406, som en utførelsesentreprise, etter en forutgående anbudskonkurranse. Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet i henhold til NS 3450.

I dommen vises det til at beskrivelsen i kontrakten ikke inneholdt krav til pumpekapasitet utover det som inngår i NS 3420 kode FD, det vil si de generelle gravepostene som gjelder håndtering av vann opp til 350 l/min.

Ble behov for stor pumpekapasitet

Når arbeidene i Brumunda startet opp i august 2016, viste det seg at behovet for pumpekapasitet ble vesentlig større enn Anlegg Øst hadde forutsatt og lagt til grunn i tilbudet.

I januar 2017 krevde Anlegg Øst vederlagsjustering for å få dekket merkostnadene som påløp. I kravet fremgikk det at entreprenøren i arbeidet som hadde blitt utført benyttet lensepumper med kapasitet på 10.000 l/min og 2000 l/min, og at entreprenøren måtte gå til anskaffelse av ytterlige pumper for å videre vannhåndtering.

Dette kravet bestred Ringsaker kommune, som mente at entreprenøren skulle tatt høyde for faktisk behov for pumpekapasitet ved prisingen av arbeidene.

Hedmark tingrett frikjente i februar 2019 Ringsaker kommune i tvisten, men Anlegg Øst anket saken til Eidsivating lagmannsrett. I et felles prosesskriv 29. november ble det også opplyst at partene hadde inngått en avtale om at dersom det er grunnlag for tilleggsvederlag, skal dette utmåles til 1 900 000 kroner inkludert merverdiavgift.

Retten mener entreprenøren har krav på tilleggsvederlag

Ringsaker kommune mener på sin side at det fremgår klart av kontrakten mellom partene at all planlegging og utføring av vannhåndtering er entreprenørens ansvar, uavhengig av hvilken pumpekapasitet som blir nødvendig. Ringsaker kommune bli ikke hørt for sitt syn i lagmannsretten.

Eidsivating lagmannsrett presiserer i dommen at kommunen som byggherre har plikt til å utarbeide klare og entydige beskrivelser av arbeidet og har risikoen for uklarheter. Kommunen har også prosjekteringsrisikoen og risikoen for grunnforholdene.

«Merkostnadene som påløp i foreliggende sak, er utelukkende knyttet til forhold som kommunen har vederlagsrisikoen for. For det første var elvebunnen ikke prosjektert, og lot seg heller ikke prosjektere. For det andre rant det vann inn i byggegropene som følge av grunnforholdene og massenes beskaffenhet. For det tredje var beskrivelsene av arbeidene mangelfulle, og ikke mulig å prise. Det må fremgå uttrykkelig dersom risikoen for disse forholdene skal overføres til entreprenøren, noe som ikke er tilfellet i foreliggende sak», står det i dommen.

Retten fastslår at kontrakten ikke påla Anlegg Øst å lensepumpe vann som skyldtes grunnforholdene, og at Anlegg Øst derfor har krav på tilleggsvederlag for merkostnadene som påløp.

Utførelsen for generelt beskrevet

Lagmannsretten legger til grunn at grunnforholdene og massenes beskaffenhet i Brumunda, var av en slik art at det var svært utfordrende før arbeidet ble igangsatt å forutse hvordan massene og vannet i elven ville opptre ved graving av byggegroper.

«Det var først underveis i arbeidet, etter hvert som grunn- og vannforholdene ble avdekket, at det var mulig å fullt ut forutse hvordan vannhåndteringen kunne utføres på best mulig måte», står det i dommen.

Lagmannsretten finner etter dette at de opplysninger om utførelsen av vannhåndteringen som er gitt i konkurransegrunnlaget og i kontrakten, var for generelt beskrevet. Dette innebar at det ikke var mulig for Anlegg Øst – vurdert som en normal forstandig tilbyder – å prise utføringen av vannhåndteringen på en tilfredsstillende måte.

Full økonomisk seier for Anlegg Øst

Anlegg Øst vant dermed frem med sin anke og tilkjennes tilleggsvederlaget på 1.520.000 kroner med tillegg av merverdiavgift og forsinkelsesrenter. Ringsaker kommune må også betale saksomkostningene på 456.957 kroner for lagmannsretten og saksomkostninger på 389.115 kroner fra tingretten. I tillegg må Ringsaker kommune dekke utgiftene til meddommer for lagmannsretten.

Advokat Terje Lundby Michaelsen i advokatfirmaet Mageli representerer Ringsaker kommune. Han opplyser til Byggeindustrien at han ikke har gått gjennom dommen med klienten ennå.

– Vi vil nå sette oss inn i den og ta en beslutning om den skal ankes videre eller ikke, sier han.

Dette er den andre saken tilknyttet anleggsprosjekter Ringsaker kommune taper i lagmannsretten på kort tid.

Nylig ga Eidsivating lagmannsrett Dokka Entreprenør medhold i en ankesak fremmet av Ringsaker kommune i forbindelse med sluttoppgjøret i utbyggingen av en VA-ledning fra Mesnali til Sjusjøen i Hedmark.