ECON og BNL

I programmet Brennpunkt på NRK tirsdag kveld ble det vist til en rapport fra ECON om markedssituasjonen i anleggssektoren. I programmet fremkom det beskyldninger om at rapporten ikke holdt faglig mål, og at rapporten alene var bestilt for å skaffe entreprenørene flere oppdrag. - Dette stemmer ikke, slår BNL fast.

Her følger BNLs kommentar rundt saken: - For det første rapporten er en godt gjennomarbeidet rapport der faktainnholdet baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå, samt en spørreundersøkelse blant landets 10 største anleggsbedrifter. Konklusjonen i rapporten baserer seg på tall fra Nasjonalregnskapet og SSBs bygge- og anleggsstatistikk. Tall som bør være udiskutable. Bakgrunnen for at rapporten ble bestilt var at det var over 3000 ledige anleggsarbeidere i år 2000, samtidig som behovet for bedre veier er stort. For BNL var det derfor viktig at Stortinget ble klar over den ressursen de ledige anleggsarbeiderne representerte i år 2000, når statsbudsjettet for 2001 ble behandlet. Rapporten bekreftet at presset i økonomien ikke var truet av å bruke å bruke noe mer penger på vei fordi det var ca. 3000 ledige arbeidere. Dessverre nådde ikke BNL frem med sine ønsker i budsjettbehandlingen. Stortinget bevilget noe mer penger til rassikring i budsjettet for 2001, sammenlignet med daværende regjerings budsjettforslag, men det ble ikke bevilget mer til investeringer i nye veier. NRK påstod i Brennpunkt at BNL har fått gjennomslag for en halv milliard mer til vei i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2002 - 2011. Det hadde vært ønskelig at Stortinget bevilget en halv milliard mer til vei enn det som gjøres i dag, men transportplanen er en 10 års plan, og ikke bevilgninger. I budsjettet for 2002 så vi det igjen. Stortinget fulgte ikke opp sine planer med økte bevilgninger til veiinvesteringer. Dette er fakta som ikke fremkom i programmet i går, noe BNL reagerer på, og som vi ønsker å presisere i denne kommentaren. Til slutt vil vi legge til at BNL bruker og brukte ECON fordi ECON holder et høyt faglig nivå. BNL ville ikke brukt en forskningsinstitusjon som kun gir de konklusjonene vi ønsker. Det gir ikke troverdighet. Vi er kun ute etter å få etablert fakta som beskriver virkeligheten.