Dronningparken årets grønne park

Norske Anleggsgartnere NAML har kåret Dronningparken i Slottsparken til Årets Grønne Park 2006.

Prisen Årets grønne park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen: At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt At parken er tilgjengelig for allmennheten Dronningparken ligger som en integrert men samtidig avgrenset del av Slottsparken. Området på Bellevuehøyden ble innkjøpt fra flere omkringliggende eiendommer, allerede i 1824. Slottsparken ble planlagt i et nært samarbeid mellom slottsarkitekt Linstow og anleggsgartner Martin Mortensen. Mortensen deltok i opparbeiding av parken fra 1838 og ble senere, i 1849, ansatt som slottsgartner. Hovedtyngden av trebestanden i parken stammer fra hans tid. Samlet i hele Slottsparken er det nær 2000 trær. Valg av Dronningparken i Slottsparken som Årets grønne park 2006 er gjort ut fra følgende begrunnelse: * parken har stor historisk symbolverdi nær knyttet som den er til landets politiske utvikling gjennom snart 190 år * parken historiske utforming er ivaretatt og bevart på en god måte * vannspeil og vannløp er rehabilitert på en skjønnsom måte slik at de fortsatt fremstår som naturlige deler av den historiske parken * trebestanden i Dronningparken har stor miljø- og landskapsmesssig betydning for byen noen treslag er relativt sjeldne i Norge * det faglige nivået på skjøtsel av den gamle trebestanden er meget høyt * parken er åpen for alle på dagtid og har stor rekreasjonsmessig verdi sommer som vinter Som det fremgår av begrunnelsen tar utnevnelsen av Årets grønne park i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift. Dronningparken med sine vannspeil og mektige trekroner fremstår med en nøktern standard i pakt med Slottets enkle eleganse - vedlikeholdet tar vare på parkens sjel uten påtrengende moderniseringer og oppgraderinger. Derfor er utnevnelsen også i høy grad ment som en honnør og en påskjønnelse til mannskapet som har det daglige ansvar for driften av parkområdet. Komiteen har i år bestått av: landskapsarkitekt Guri Vallevik Håbjørg og anleggsgartnermester Nils Seim.