Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dømt til å betale tre millioner kroner i erstatning for illojalitet

En tidligere ansatt i selskapet BMO Tunnelsikring og hans nye selskap er i Sarpsborg tingrett dømt til å betale tre millioner kroner i tillegg til saksomkostninger for brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforhold og markedsføringsloven.

Den tidligere ansatte i BMO Tunnelsikring sa ifølge dommen i Sarpsborg tingrett opp sin stilling 6. april 2016 og hadde sin siste arbeidsdag for BMO Tunnelsikring 13. juni 2016.

14. juni opprettet den saksøkte et konkurrerende selskap og ble ansatt som daglig leder. Rettsproblemet oppstod da han den 10. juni sendte en e-post til Metrostav, en tsjekkisk entreprenør som hadde inngått en entreprisekontrakt med Statens vegvesen om et prosjekt i Joberg-tunnelen.

Denne e-posten innehold et tilbud fra det nyopprettede selskapet som var lavere enn BMO Tunnelsikring hadde levert til Metrostav på samme entreprise et knapt år tidligere. Den tidligere ansattes firma fikk oppdraget 30. juni 2016.

Foruten den tidligere ansatte, sa 14 medarbeidere i BMO Tunnelsikring opp sine stillinger i løpet av sommeren 2016 for å begynne i det nystartede selskapet som i likhet med BMO Tunnelsikring er spesialisert på vann- og frostsikring i tunneler.

Stevnet for brudd på lojalitetsplikten

BMO Tunnelsikring stevnet den tidligere ansatte med påstand om erstatning på brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Den stevnende fremmet et motkrav mot BMO Tunnelsikring for ulovlig innsyn i hans e-postkasse i BMO Tunnelsikring.

BMO Tunnelsikring mener at den tidligere ansatte, mens arbeidsforholdet bestod, utførte aktive handlinger for å etablere konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver. De mener også han kontaktet kunder av BMO Tunnelsikring, og innga flere tilbud på prosjekter som BMO Tunnelsikring tidligere hadde gitt tilbud på, eller var interesserte i å gi tilbud på. BMO Tunnelsikring mener også at den tidlige ansatte og andre nøkkelpersoners illojale oppførsel er utnyttet for å få en konkurransefordel, og at de har handlet i strid med markedsføringsloven ved å ha utnyttet bedriftshemmeligheter i BMO Tunnelsikring.

E-post-korrespondanse

Den tidligere ansatte og det nyopprettede selskapet som stilles solidarisk ansvarlige i saken, fremholder at lojalitetsplikten opphørte med arbeidsforholdets avslutning 13. juni 2016 og at selskapets tilbud 10. juni til Metrostav var et indikativt tilbud.

Sentralt i tingrettens bedømmelse av situasjonen er at BMO Tunnelsikring allerede 18. mai 2015 hadde inngitt tilbud til Metrostav på vann- og frostsikring samt brannsikring av Joberg-tunnelen.

Dette tilbudet var signert av den tidligere ansatte og på dette tidspunktet hadde BMO Tunnelsikring det laveste tilbudet.

I retten ble det også fremlagt e-post korrespondanse som viser at den tidligere ansatte og Metrostav hadde kontakt våren 2016 hvor de planla å etablere ny virksomhet.

«Retten har merket seg at NN ikke på noe tidspunkt informere sine overordnede i BMO Tunnelsikring om sin uformelle kontakt med Metrostav, ei heller at han sendte tilbudet den 10. juni», står det i rettsdokumentet.

Dette mener tingretten samlet er så klanderverdig og i åpenbar strid med arbeidsgivers interesser at den må anses som brudd på lojalitetsplikten overfor BMO Tunnelsikring, konkluderer retten. Bortsett fra Joberg-tunnelen kan ikke tingretten se at det er sannsynliggjort at den tidligere ansatte har brutt sin lojalitetsplikt knyttet til andre oppdrag.

Tingretten idømte den tidligere ansatte og det nye selskapet til å betale BMO Tunnelsikring en erstatning på tre millioner kroner i tillegg til saksomkostninger på 1.984.875 kroner. BMO Tunnelsikring ble også frikjent for motkravet.

– Kravet til årsakssammenheng er ikke oppfylt

Partner Jarl Borgvin Dørre i Advokatfirmaet Hjort, som sammen med Mette Stavnem Hovik er advokater for de saksøkte, mener det sentrale i saken er at BMO Tunnelsikring ikke har lidt noe tap og at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt og at de saksøkte derfor skulle vært frifunnet. Videre tilsa spesielle omstendigheter i saken at den aktuelle handling ikke bør anses å utgjøre brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten.

– Retten kritiserer den ansatte for å ha levert et tilbud tre dager før ansettelsesforholdet opphørte, og mener BMO Tunnelsikring har lidd et økonomisk tap relatert til to prosjekter som de valgte å ikke gi tilbud på. De saksøkte kan ikke se at det er noen årsakssammenheng mellom de påståtte erstatningsbetingende handlingene og tapet til BMO Tunnelsikring, sier han til Byggeindustrien.

Han påpeker at kontrakten rundt Joberg-prosjektet endret seg og at det ble en ny dialog mellom det nyopprettede selskapet og Metrostav med et endelig tilbud etter at saksøkte hadde sluttet. Det var også kontakt mellom Metrostav og BMO Tunnelsikring.

– BMO Tunnelsikring valgte imidlertid ikke å inngi tilbud på de oppdrag saksøkte fikk og som erstatningen er knyttet til. BMO Tunnelsikring har da ikke hatt et relevant tap som kan kreves erstattes av de saksøkte, mener han.

Dørre sier at de saksøkte vil anke dommen til Borgarting lagmannsrett, og at lagmannsretten vil foreta en ny vurdering av saken.

Klar for ankesak

Advokat Georg Abusdal Engebretsen i advokatfirmaet Wiersholm er fornøyd med at tingretten er enig med BMO Tunnelsikring i at den tidligere ansatte og hans selskap har gjort seg skyldig i grove pliktbrudd og har blitt idømt en betydelig erstatning til BMO Tunnelsikring.

– Det er alltid ting man kan være uenige i en dom, men det er ingen tvil om at dette er en full seier for BMO Tunnelsikring. Det gjenspeiles i dommen hvor også fulle saksomkostninger tilkjennes. Vi har en sterk dom fra tingretten i bunnen og er klar for en ankesak, sier han.