Statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Departementet: Dommen vil gi nyttige avklaringer om rekkefølgebestemmelsene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tror dommen fra Høyesterett om rekkefølgekrav kan gi nyttige avklaringer om hvordan bestemmelsene skal praktiseres.

Høyesterett kom onsdag med dom i saken mellom Selvaag Bolig og Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De ga utbygger medhold i at Oslo kommune ikke kunne pålegge dem å utbedre en turvei i nærheten av tomten de skulle regulere.

I dommen skrev de blant annet:

«Kommunen kan bare oppstille rekkefølgebestemmelser for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen, eller for å avhjelpe ulemper denne fører til. I dette ligger at det må være en slik relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Det er ikke i seg selv tilstrekkelig at infrastrukturtiltaket anses formålstjenlig eller ønskelig hvis tiltaket ikke står i en slik sammenheng med det nye prosjektet.»

Både Selvaag Bolig og partshjelper Boligprodusentene uttrykte tilfredshet over dommen, og torsdag kom motparten med sin umiddelbare reaksjon på dommen.

- Vi tar dommen til etterretning. Regjeringen er opptatt av at regelverket skal være forutsigbart, og denne dommen vil trolig gi nyttige avklaringer om hvordan rekkefølgebestemmelsene skal praktiseres. Det er viktig å vise sammenhengen mellom rekkefølgebestemmelser og en aktuell utbygging. Samtidig vil kommunene fortsatt ha et handlingsrom innenfor lovens rammer, sier statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Byggeindustrien.

Hun påpeker at Plan- og bygningsloven i lang tid har åpnet for at kommunene kan gi bestemmelser om rekkefølge ved utbygginger.

- Rekkefølgekrav kan være viktig for å sikre at et område har nødvendige infrastruktur, som for eksempel at barnehage, veinett, fortau mv. er på plass før et boligområde tas i bruk. Det har hele tiden vært krav om at slike rekkefølgebestemmelser må være relevant for en utbyggingen, og være nødvendig. Et rekkefølgekrav er ikke det samme som at alt kan pålegges utbygger, understreker statssekretæren til Byggeindustrien.