Atlanten stadion i Kristiansund. Foto: Rune Edøy / Tidens Krav

COWI vant i lagmannsretten mot Kristiansund kommune

Kristiansund kommune krevde 11,3 millioner av rådgivingsselskapet COWI i forbindelse med rehabilitering av Atlanten idrettspark, og fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Kommunen må nå betale 1,4 millioner kroner i saksomkostninger til COWI.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel tidligere denne våren.

I en dom fra Nordmøre tingrett i juni 2020 ble COWI dømt til å betale omtrent 2,4 millioner i erstatning til Kristiansund kommune. Begge parter anket avgjørelsen, og 26. mars falt dommen i Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten frifinner COWI, og dømmer Kristiansund kommune til å betale 1,4 millioner kroner i saksomkostninger til rådgiverselskapet.

Kristiansund kommune stevnet i rådgiveren for retten i oktober 2019 etter at beregninger fra COWI konkluderte med at utbyggingen av nye Atlanten stadion i Kristiansund ville innebære håndtering av 50 tonn med urene masser. Det reelle tallet viste seg å være mer enn 27 ganger større, nemlig 1.370 tonn.

Kommunen anklaget COWI for grov uaktsomhet basert på dette, og krevde omtrent 11,3 millioner kroner fra rådgiveren.

30. juni 2020 falt dommen i Nordmøre tingrett, som dømte COWI til å betale omtrent 2,4 millioner kroner til kommunen. Nå er COWI frifunnet i lagmannsretten, og kommunen dømmes til å betale saksomkostninger.

Lavere differanse

Ifølge COWIs forklaring i retten, var det kun 80 tonn masser som var levert til godkjent avfallsmottak, og at entreprisen kun gjaldt forurenset masser ikke all masse som ble fjernet. Flertallet i lagmannsretten mener differansen mellom 80 tonn og COWIs anslag på 50 tonn er så lite at det ikke kan anses som prosjekteringsfeil.

Mindretallet mener at rådgivingsfeilen består i at COWI har unnlatt å adressere behovet for massehåndtering ved rehabiliteringen av idrettsanlegget.

«Problemstillingen knyttet til håndtering av betongmassene var ikke tilfredsstillende beskrevet i konkurransegrunnlaget. Etter mindretallets syn representerer dette et kvalitativt avvik fra det kommunen kunne forvente av COWI. Feilen er så sentral og vesentlig for prisingen av prosjektarbeidet at COWI er å bebreide for å ikke ha løst oppgaven på en annen måte. Den utviste uaktsomheten anses som erstatningsbetingende. Det er likevel ikke tale om noen utvist grov uaktsomhet, slik anført av Kristiansund kommune», heter det i dommen.

Fornøyd rådgiver

– COWI er fornøyd med dommen, som vi oppfatter som både grundig og riktig. Vi registrerer at retten både konkluderer med at det ikke var grunnlag for å gjøre COWI ansvarlig for mengdeavviket, og at det ikke var sammenheng mellom COWIs rådgivning og kommunens tap. Begge deler var viktige avklaringer for COWI, og samsvarer med COWIs oppfatning gjennom hele saken. Samtidig er vi selvsagt observante på rettens påpekning av forbedringspotensialer. Det er noe vi tar med oss i vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid, skriver kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen I en epost til Byggeindustrien.

I januar ble Kristiansund kommune også dømt til å betale entreprenør Mekvik Maskin omtrent to millioner kroner i en erstatningssak om masseflytting på Atlanten stadion-prosjektet.