Oslo kommune krever allerede fossilfrie bygge- og anleggsplasser i sine egne prosjekter, men nå legges kravet om fossilfri bygging også inn i nye reguleringsplaner i kommunen. Arkivfoto

Boligprodusentene mener Oslos nye byggekrav er ulovlige - spår klagestorm, lengre regulering og dyrere boliger

I september i år ba byrådet i Oslo Plan- og bygningsetaten i kommunen legge inn krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner. Boligprodusentene mener kravene er lovstridige, og ber kommunen vente på en lovendring.

I et brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo datert 17. september ber byrådsavdeling for byutvikling i Oslo om at det innføres krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner i kommunen.

Byrådsavdelingen viser til forarbeidene til plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3 som grunnlag for kravet: «Bestemmelsen gjør det mulig å fastlegge miljøkvalitetsmål og stille forurensningsmessige krav til virksomhet i forbindelse med reguleringsplan. (…) I den utstrekning den aktuelle virksomheten omfattes av forurensningslovens regler, må kommunens hjemmel til å treffe vedtak avklares med forurensningsmyndighetene», skriver de i brevet til etaten.

Plan- og bygningsetaten informerer nå utbyggere i Oslo om den nye reguleringsbestemmelsen, som tas inn i alle pågående plansaker:

«Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri.

Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og anleggsplassen».

I en artikkel i Dagsavisen 1. oktober i år kommenterer statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Heidi Nakken at kommunen ikke har lov til å stille disse kravene.

– Det er i dag ikke hjemmel for å stille slike krav i plan, men dette er noe regjeringen vil se nærmere på, skrev hun i en e-post til Dagsavisen i oktober.

– Problemer med å akseptere

Administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger.

Administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, har nå bedt om klart svar fra både byrådsavdelingen og regjeringen i saken. Han ber kommunen om å vente med kravene til saken er avgjort av regjeringen, eller med en eventuell lovendring i Stortinget.

– Vi kan ikke skjønne at kommunen skal ha hjemmel til å stille disse kravene. Nå har vi allerede gått ut og bedt alle våre medlemmer om å gjøre tørke og oppvarming av bygg fossilfritt, men vi reagerer kraftig på at en offentlig aktør som Oslo kommune, som er satt til å forvalte plan- og bygningsloven, går ut på denne måten og krever noe de ikke har hjemmel til. Kanskje er dette et fornuftig miljøkrav, men det trumfer ikke loven. Hvis bedrifter bryter loven, får de gebyr, men kan kommunen bare gjøre det fritt? Det har vi problemer med å akseptere, sier Jæger til Byggeindustrien.

– Kanskje kan vi få på plass et slik krav i fremtiden, men da må man først gå til Stortinget og endre loven slik at kommunen får adgang til det, legger han til.

Torsdag denne uken sendte Boligprodusentenes Forening et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å be om et møte om saken. I et annet brev til Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune ber Boligprodusentene om at kommunen avventer med å stille krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser i reguleringsplaner til det er avklart om de har lovhjemmel til det.

– Kommunen har selvfølgelig rett til å mene at de har hjemmel til dette, men når det hvis det er strid om spørsmålet – hvorfor ikke vente på avklaring i stedet for å få klagesak på klagesak? Når man fatter denne typen vedtak, må man ha hjemmel. Det holder ikke å si at man har det og bare kjøre på, sier han.

Frykter dyrere boliger

Jæger frykter usikkerhet rundt kravene i reguleringsplanene kan skape utfordringer for både boligbyggere og -kjøpere.

– Vi ser stadig flere særkrav fra kommunene. Det gjør at det tar lengre tid å regulere boliger, og boligene blir også dyrere. I Oslo, hvor vi allerede sliter med for lav boligproduksjon, er det viktig at vi tenker ordentlig over hvordan vi lager reguleringsplaner. Jeg er absolutt overrasket over at Oslo kommune gjør det på denne måten, sier han.

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter overfor Byggeindustrien regjeringens syn på Oslos fossilfri-krav.

– Det er i dag ikke hjemmel for å stille slike krav i reguleringsplanen. Vi har bestilt en ekstern juridisk utredning om dette, men vi har ikke mottatt den ennå. Når vi har mottatt utredningen vil jeg selvfølgelig møte Boligbyggernes Forening om veien videre, skriver hun i en epost fredag.

– Nødvendig for å få ned utslippene

Oslo- byråd for byutvikling Arild Hermstad skriver til Byggeindustrien fredag at avdelingen hans foreløpig ikke har mottatt brevet fra Boligprodusentenes Forening, og at de heller må svare konkret på dette senere.

– Våre fagfolk har gjort en grundig vurdering av hjemmelen for å stille krav, og vi har startet med å stille krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringer. Vår dialog med andre bransjeaktører i dette arbeidet har vist oss at det er stor vilje til å bidra til å kutte CO2 utslipp fra byggeprosesser nå, skriver Hermstad.

– Vi har satt oss veldig ambisiøse klimamål i Oslo, i tråd med Paris-avtalen. For å nå målene haster det med å innføre virkningsfulle tiltak. Nye tall fra 2018 som Miljødirektoratet la frem i juni 2020 viser at utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo er 200.000 tonn CO2 ekvivalenter. Med dette tiltaket kan utslippene fra bygg og anleggsbransjen reduseres med 40 prosent i løpet av få år. Bygg og anlegg står for rundt en femdel av Oslos utslipp, så dette tiltaket er helt nødvendig for at både vi og byggebransjen skal få ned utslippene raskt, avslutter byråden i eposten til Byggeindustrien.