– Vi etterlyser flere målrettede tiltak for å sette fart på denne omstillingen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: BNL

– Vi etterlyser flere målrettede tiltak for å sette fart på denne omstillingen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: BNL

BNL: Tiltak for grønn omstilling og kompetanse må prioriteres

– Norge er midt i en omstilling etter pandemien. BAE-næringen spiller en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv. Vi etterlyser flere målrettede tiltak for å sette fart på denne omstillingen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL i en pressemelding.Han sier videre at om vi skal lykkes i å få ned klimautslippene i næringen, så må man bruke et bredt spekter av virkemidler.

– Overgangen til det grønne samfunnet krever blant annet mye elektrisk kraft, skriver BNL i meldingen.

– Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmassen er svært viktig for å sikre nødvendig tilgang på elektrisk kraft. BNL etterlyser at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg og anlegg, sier Leegaard.

En annen stor utfordring han peker på er å tette kompetansegapet.

– I byggenæringen sliter bedriftene med å få tak i riktig kompetanse, samtidig er det mange ungdom som står uten jobb. Regjeringen foreslår bevilgninger til utdanning, forskning og utvikling. 800 millioner kroner går til ulike tiltak for å få flere ungdommer til å fullføre videregående utdanning. For byggenæringen er det viktig at flere unge får anledning til å fullføre fagutdanningen og at alle lærefag får tilgang til læremidler. Dette må prioriteres, sier Leegaard.

Han sier videre at det ikke ligger inne midler til å videreføre bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien.

– Dette er et sentralt tiltak for å utvikle den grønne og digitale kompetansen i byggenæringen. Det er derfor vesentlig at programmet videreføres, sier Leegaard.

Han peker også på at de seriøse bedriftene må sikres like og forutsigbare konkurransevilkår.

– BNL er fornøyd med at regjeringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet ved å etablere et nytt a-krimsenter for Troms og Finnmark. En økt innsats mot arbeidslivskriminalitet i hele landet må prioriteres, sier Leegaard.

Leegaard sier videre at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan, men at vedlikeholdsetterslepet øker.

- Vi etterlyser en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på både veier og jernbane. Bedriftene er avhengig av effektive transportårer. Derfor er det på tide å fullføre bruprogrammet og utbedre flaskehalserm, sier han.
– 1,25 millioner kr til Samordningsrådet for digitalisering i bygg, anlegg og eiendomssektoren til pilotprosjekt om digitale produktdata for byggevarer, er en god start, sier Leegaard.

Som en oppfølging av handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser har regjeringen foreslått 50 millioner til pilotprosjekter.

– Vi trenger kunnskap og erfaring for å utvikle utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, sier Leegaard.