Betonmast med delseier i KOFA

Betonmast fikk medhold i KOFA om at Notodden kommune hadde brutt anskaffelsesreglene i forbindelse med oppgraderingen av Haugmotun omsorgssenter.

Kommunen gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av bygge - og anleggsarbeid for oppføring av nye sykehjemsplasser på Haugmotun omsorgssenter og oppgradering av eksisterende bygg, og valgte Skorve som vinner av konkurransen.

I klagen skriver Betonmast: «Innklagede har brutt regelverket ved å åpne for alternative tilbud uten å fastsette alternative minstekrav til ytelse og funksjon, jf. forskriften § 20-4. Innklagede har også brutt de grunnleggende kravene til forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet i loven §5 ved å gi seg selv et for vidt skjønn i vurderingen av om tilbudene oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget.»

KOFA mente at Notodden kommune «ikke hadde åpnet for alternative tilbud i forskriftens forstand ved å tillate "alternative løsninger" til løsningene beskrevet i konkurransegrunnlaget».

Dermed førte ikke kravet om at Skorve sulle vært avvist frem.

«Klagenemnda kom imidlertid til at innklagede hadde gitt en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt ved kun å gjengi tildelingskriteriene og angi tilbydernes poeng under hvert kriterium», konkluderer de.

Her er KOFA-dommen