Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NOR skal utføre fornyelsesarbeider for 2,5 milliarder kroner i 2020 - her er oversikten

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2020. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Østfoldbanen, strekningen Oslo–Drammen og i Oslo-området.

I 2020 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget til sammen 7,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

I tillegg er det bevilget 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og dermed bedre punktligheten og øke kapasiteten på jernbanen. I denne oversikten er ikke de store utbyggingsprosjektene tatt med.

Disse er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2020 på 11,6 milliarder kroner, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Her er Bane NORs vedlikeholdsoversikt for 2020.
(Listen under representerer fornyslesearbeider for totalt 2,5 milliarder kroner.)

Dovrebanen

* Svillefornyelse Vinstra–Dombås

* Bruvedlikehold på utvalgte bruer

* Vedlikeholdstiltak på overbygning

* Skogrydding

* Fornyelse av planoverganger Vinstra–Dombås

* Skinnefornyelse Eidsvoll–Hamar

Østfoldbanen

* Vegetasjonstiltak

* Sporisolering

* Drenering og stikkrenner

* Fornyelse av skinner og sviller

* Nye føringsveier

* Elkraftfornyelse

* Signalfornyelse

* Utskifting av isolerte skjøter og limskjøter

* Vedlikeholdstiltak på bruer

* Bytte av fire sporveksler ved Vestby nord

* Utbedring av støttemur Bekkelaget–Ljan

* Fjellrensk Bekkelaget–Hauketo

Vestfoldbanen

* Brufornyelser Skien–Porsgrunn

* Vegetasjonstiltak

* Fornyelsestiltak på lavspenning

Gardermobanen

* Oppgradering til universell utforming på plattform 3 på Gardermoen stasjon

* Vedlikeholdstiltak på over- og underbygning

* Vedlikeholdstiltak på lavspenning og høyspenning, samt signal

Hovedbanen

* Masse-, skinne- og svillebytte ved Dal, Jessheim og Hauerseter

* Stabilisering av grunn ved Varud holdeplass

* Bytte av to sporveksler på Asper

* Hensettingsspor til brann- og redningstog, Oslo S

* Punktlighetstiltak på strømforsyning Oslo S

* Skogrydding Oslo

* Reparasjon av relégrupper i signalanlegg i Oslo

* Sporvekselbytte Etterstad–Lillestrøm

* Fornyelse av utvendig signalanlegg Etterstad–Lillestrøm

* Skinne og svillebytte, samt rensk av stikkrenner Etterstad–Lillestrøm

* Fornyelse av kontaktledningsanlegg Etterstad–Lillestrøm

* Bygging av føringsveier Alna–Etterstad

* Fornyelse av spor og sporveksler Alnabru

* Utvidelse av lastegate 5 og nye C spor Alnabru

* Sporfornyelse Lodalen

* Bygging av strømforsyning til sporvekselvarmeanlegg Loenga, Oslo S

* Diverse sporarbeider Grorud verksted–Alna

* Strømforsyning til sporvekselvarmeanlegg Loenga, Oslo S

Drammenbanen

* Forberedelser til kjøring av renseverk; omlegging av rørkryssinger, kummer etc., rensk og etablering av linjegrøfter, stikkrenner og vegetasjon

* Fornyelse kontaktledningsanlegg Slependen-Asker på 7,5 km dobbeltspor

* Ny hovedfordelingstavle på Nationaltheatret stasjon; bygging av nytt tavlerom på ny lokasjon, samt UPS-anlegg og kabelarbeider

* Fornyelse Lier–Brakerøya; etablerering av nye fundamenter for nytt kontaktledningsanlegg (4,5 km dobbeltspor), ca. 150 mastefundament og ca. 30 fundamenter for barduner

* Bytte av sviller Lier–Brakerøya

* Rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg.

* Punktlighetstiltak på signalanlegg og over- og underbygning Oslo–Drammen

* Nytt sporkryss i Bærumstunellen (Lysaker)

Bratsbergbanen

* Bytte av ca. 2500 gamle tresviller til sviller i betong

* Brufornyelser (Nordagutu)–(Skien)

Spikkestadbanen

* Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

* Skinnevedlikehold

* Skinnefornyelse Kongsberg–Nordagutu

* Skogrydding og rydding av ettervekst

* Svillefornyelse i tunnel

* Svillebytte på delstrekninger

* Bytte av skinner i Telemark ca. 9 km

* Brufornyelse Fikjevatn og bruvedlikehold på delstrekninger

* Sandblåsing og maling av stålbru Moi i Rogaland

* Vedlikeholdstiltak på bruer

* Sporvekselfornyelse (Nelaug)–Kristiansand

* Utskifting av sikringsanlegg (Kristiansand)–Egersund, (Egersund)–Stavanger, (Nelaug)–Kristiansand

* Fornyelse av tekniske bygg og rom (Egersund)–Stavanger

* Elkraftfornyelse bl.a. bæreline, sporvekselvarme og kontaktledning

Arendalsbanen

* Svillefornyelse

Bergensbanen

* Ballastrens Hønefoss–Trolldalen

* Rassikring: Fanggjerder og sørpeskredgjerder og andre rassikringstiltak

* Skog- og vegetasjonsrydding

* Stasjonsprosjekter: Plattformforlengelser Dale og Evanger

* Bruvedlikehold Vosseelven

* Masseutskiftning Follum

* Oppgradering av kontaktledningsanlegget Haugastøl–Finse

* Skinnefornyelse i tunneler Finse–Bergen

* Ballast supplering Trolldalen–Ål

* Svillefornyelse Ål stasjon

* Fornyelse av snøoverbygg Grøndalen

* Elkraftfornyelse bl.a. bæreline og kontaktledning

Randsfjordbanen

* Utskifting av bæreline på kontaktledningsanlegget

* Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

* Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Flåmsbana

* Dreneringstiltak

* Fornyelse av snøoverbygg

* Svillebytte

* Diverse klimatiltak

Gjøvikbanen

* Gjøvik stasjon; grunnarbeid og jernbanetekniske arbeider i forbindelse med etablering av to hensettingsspor for fire togsett og sideplattform

* Skinnefornyelse

* Svillebytte

* Fornyelse av sporveksler

* Drenering og stikkrenner

* Elkraftfornyelse

Kongsvingerbanen

* Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT)

* Drenering og stikkrenner

* Bytte av sporveksel på Kongsvinger

* Svillefornyelse

* Vedlikeholdstiltak på planoverganger

* Utskifting av masse på Blaker stasjon

* Renovering av Fetsund bru

* Vedlikeholdstiltak på bru ved Galterud

* Vegetasjonsrydding

Raumabanen

* Fornyelse av Åndalsnes godsterminal

Rørosbanen

* Lagerstøping av platebruer

* Sporfornyelse – samtidig skinne- og svillebytte

* Svillebytte

* Vegetasjonstiltak

Solørbanen

* Sporfornyelse – samtidig skinne- og svillebytte

* Vedlikeholdstiltak på planoverganger

* Utskifting av isolerte skjøter

* Diverse tverrfaglige tiltak

Nordlandsbanen

* Svillebytte

* Dreneringstiltak

* Bruvedlikehold

* Tunnelsikring – brann og vann

* Skogrydding og behandling av ettervekst

* Sporvekselfornyelse

* Gjerde og truckgarasje, Mo godsterminal

* Asfaltering, Fauske godsterminal

* Ny port, Bodø godsterminal

* Vedlikeholdstiltak på overbygning

* Skinneprofilbearbeiding

* Fornyelse av ballast

* Fornyelsestiltak på snøoverbygg og snøskjermer

Ofotbanen

* Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger

* Skinneprofilbearbeiding

* Fornyelse av snøoverbygg

* Reparasjon lastegater, Narvik godsterminal

Øvrige tiltak

* Oppgradering av kommunikasjonsløsning Vicos på flere steder

* Forarbeid og bygging av 800 meter med kontaktledningsanlegg ved Notodden.

* Landsdekkende maskinelt sporvedlikehold, bl.a. gjennomgående sporjustering, punktvis pakking, sporvekseljustering, ballastrensing, ballastsupplering, ballastprofilering, skinnesliping, og skinnesmøring

* Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS

* Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg

* Fornyelsestiltak av energiforsyningsanlegg

* Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigingsforhold, parkering mv.

* I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger

Presisering: Denne artikkelen ble ført publisert med en tittel der vedlikeholdsoversikten som er presentert i saken var verdsatt til 7,2 milliarder. Det er ikke riktig, opplyser Bane NOR. Listen representerer arbeider for 2,5 milliarder kroner, mens 7,2 milliarder kroner er den totale summen som er satt av til drift og vedlikhold av jernbanenettet. Bane NOR opplyser at dette også skal presiseres på selskapets egne nettsider.