Bane Nor kan bli bremsekloss i byutvikling

Bane Nor kan komme til å sette en stopper for byutvikling på Rustan mellom Sandvika og Sundvollen, dersom etaten ikke går inn for dagsone og togstasjon ved Avtjerna i forbindelse med bygging av Ringeriksbanen.

Janne Walker Ørka, prosjektleder og leder for bærekraftig byutvikling i COWI

– Vi har fått i oppdrag å undersøke om det kan tilrettelegges for dagsone på området Rustan i Bærum, slik at en stasjon på Avtjerna kan bygges på Ringeriksbanen. En stasjon er essensielt for regionens mulighet til å levere på sine mål om klimaklok arealutvikling. Denne uken presenterer vi en visjon for hvordan dette ubebygde området kan bli en foregangsby innen smart og bærekraftig byutvikling, sier Janne Walker Ørka, prosjektleder og leder for bærekraftig byutvikling i COWI, til Byggeindustrien.

Hun påpeker at ballen nå ligger hos Bane Nor.

– Bane Nor fikk i sommer i oppgave gjennom NTP å utrede spørsmålet rundt etablering av dagsone på Rustan inn i det videre planarbeidet for Ringeriksbanen, sier Ørka.

Kommenterer ikke

Byggeindustrien har forsøkt å få en uttalelse fra prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane Nor om saken, men Ifølge kommunikasjonsrådgiver Lisbet Kierulf Botnen vil Bane Nor ikke gi noen intervjuer vedrørende en eventuell dagsone ved Rustan og stasjon ved Avtjerna. I en e-post skriver imidlertid leder for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor, Knut Sørgaard, dette:

«Samferdselsdepartementet har bedt om at Jernbanedirektoratet og Bane Nor vurderer en stasjon ved Avtjerna. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil derfor i tiden fremover jobbe med å utarbeide denne rapporten. Fristen er 1. oktober. Fellesprosjektet ønsker ikke å kommentere mulighetene for en ny stasjon ved Avtjerna før arbeidet med rapporten er sluttført.»

Vil ha sammenhengende tunnel

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fikk i begynnelsen av 2016 en bestilling der planoppgaven for hele prosjektet var beskrevet. Bestillingen omtalte to hovedalternativer, enten en dagsone nær Avtjerna som gjør det mulig å bygge en framtidig stasjon, eller en sammenhengende lang tunnel i dypere linje, som ikke legger til rette for stasjon.

Ifølge Bane Nor, falt valget på en sammenhengende tunnel fra Jong i Bærum til Sundvollen i Hole. Denne tunnelen vil passere Rustan omkring 50 m under overflaten, dette er for å unngå for bratt stigning i tunnelen. Bane NOR har vektlagt jernbanetekniske hensyn fordi det er høyst usikkert om det noen gang kommer bebyggelse på Avtjerna. Det er også usikkert om en eventuell stasjon ved Rustan vil ligge gunstig til i forhold til et eventuelt boligområde på Avtjerna, ifølge Bane Nor.

Krevende grunnforhold

Etaten begrunner valget av en sammenhengende tunnel først og fremst av to hensyn:

  • Geologien på hele tunnelstrekningen er svært krevende, med stor fare for å få store vannmengder inn i tunnelen under bygging. Derfor er det viktig for oss å finne en trasé som er minst mulig krevende å bygge. En stasjon midt i dette vanskelige geologiske området vil gjøre at vi blir mer låst med tanke på å finne den beste traséen. Ved å bygge en lang tunnel kan man lettere unngå de vanskeligste områdene.
  • En eventuell dagsone ved Rustan vil medføre en stigning på jernbanen på om lag 20 promille fra Jong til Rustan. I vårt regelverk er det ønskelig med en maksimal stigning på 12 promille. En stigning på 20 promille medfører høyere energiforbruk og vanskelige forhold for godstog.

Etterlyser langsiktig tenking

Stortingspolitiker Abid Q. Raja (V) er blant flere pådrivere for å få en togstasjon på Avtjerna utredet.

– Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen av stasjon på Avtjerna blir viktig for å avdekke potensialet for ytterligere regionforstørring, der vi samtidig reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Her må vi evne og tenke langsiktig, uttalte Raja i en pressemelding forrige uke.