Bane Nor ser det som en av to muligheter å bygge opp igjen en ny bru etter at Randklev bru kollapset. Foto: Espen Nicolaysen/Bane Nor

Bane Nor ser det som en av to muligheter å bygge opp igjen en ny bru etter at Randklev bru kollapset. Foto: Espen Nicolaysen/Bane Nor

Bane Nor: Jobber videre med to bruløsninger

Bane Nor jobber nå videre med to alternativer for ny bruløsning sør for Ringebu på Randklev bru. Et av dem er å bygge en helt ny bru.

Det kom frem i en pressemelding fra Bane Nor tirsdag ettermiddag. I den første versjonen av meldingen ble det skrevet at de mener det mest aktuelle er å anskaffe en helt ny bru. 

Her het det: «Det andre alternativet, som vi nå mener er det mest aktuelle, er å anskaffe en helt ny bru. Vi vil jobbe parallelt med de to alternativene for ny bruløsning fremover.»

I en oppdatert versjon presiseres det at å bygge en helt ny bru er et av to alternativer. Det første alternativet er å gjenbruke bruelementene som ligger i elva.

– Det andre alternativet, som er et av de to vi nå mener er mest aktuelle, er å anskaffe en helt ny bru. Vi vil jobbe parallelt med de to alternativene for ny bruløsning fremover, skriver Bane Nor i sin oppdaterte versjon.

Gjenbruke bruelementene
– Vi har vurdert flere muligheter for å etablere ny bruløsning for Randklev bru, og noen av alternativene er nå mindre aktuelle. Vi jobber videre med to alternativer i dagens jernbanetrase. Det raskeste og mest bærekraftige er om vi kan gjenbruke bruelementene som ligger i elva. Det andre alternativet er å anskaffe en helt ny bru, skriver Bane Nor i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Bruelementene må på land for å undersøke dem, før man kjenner det endelige skadeomfanget, og kan vurdere om bruelementene kan gjenbrukes.

– Vi skal løfte ut elementene fra elva så raskt det lar seg gjøre, skriver selskapet.

– Når vi har undersøkt bruelementene for eventuelle skader vil vi vurdere om vi kan gjenbruke dem i ny bruløsning. Hvis vi kan bruke elementene igjen, bygge opp et nytt fundament og løfte bruelementene på plass igjen vil det ta kortere tid før vi kan gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi må bygge helt ny bru, sier konstituert konsernsjef i Bane Nor, Henning Bråtebæk, i meldingen.

– Betydelig undergravd
Bane Nor sier deres undersøkelser har vist at fundamentene til både jernbanebrua og veibrua er betydelig undergravd og må stabiliseres. I neste uke begynner de med nødvendig utfylling i elva for å stabilisere brufundamentene.

Foto: Espen Nicolaysen Bane Nor

Foto: Espen Nicolaysen Bane Nor

– Vi må i tillegg sikre at kranene som skal benyttes til å løfte bruelementene ut av elva kan stå trygt og støtt. Så fort vi har sikret fundamentene til bruene og fått på plass kranene, så er vi klare for å løfte bruelementene ut av elva. Vi har etablert et riggområde for anleggsmaskiner og utstyr, og jobber med å etablere anleggsvei. Vi jobber også med å legge på masser på det stedet der vi skal legge bruelementene når vi har heist dem opp på land. De vil bli heist på land på sør- østsiden av Randklev bru. Slik det ser ut nå vil løfteoperasjonen trolig skje i uke 42 eller 43. Vi har behov for en stor kran med lang løftearm for å hente bruelementene opp av elva, og jobber for å få leid inn dette utstyret fra utlandet, skriver selskapet.

– Vi har ikke observert store skader på bruelementene der de ligger i elva, og er nå optimistiske med tanke på å kunne gjenbruke dem, sier Bråtebæk.

Som ett av flere alternativer for ny bruløsning over Gudbrandsdalslågen har de sett på om de kan bruke veibrua ved siden av som jernbanebru. Veibrua var jernbanebru før Randklev bru ble bygget i 1957.

– Vi har vurdert å bytte ut veidekket med skinner slik at vi kan kjøre tog over veibrua samt å bytte ut veibrua med en midlertidig jernbanebru, men beholde fundamentene. Foreløpige undersøkelser av veibrua viser at den trolig ikke kan brukes som jernbanebru. Analysen av ekkoloddundersøkelsene har avdekket at også undergravingen av fundamentene til veibru er store. De beregningene vi i tillegg har gjennomført viser at veibrua er helt i grenseland for å tåle dagens jernbanetrafikk. Begge disse faktorene gjør at vi nå anser denne løsningen som mindre aktuell. Det vil kreves såpass omfattende sikringsarbeider for å kunne bruke veibrua til jernbane, at det ikke er mulig å få opp denne løsningen særlig raskere enn reparasjon av dagens jernbanebru, skriver de videre.

– Derfor ser vi det heller ikke som aktuelt å bytte ut veibrua med en midlertidig jernbanebru. Vi har nylig lokalisert en mulig reservebru i Tyskland, men denne løsningen er altså mindre aktuell fordi sikring av fundamentene vil være like tidkrevende for både Randklev bru og veibrua, sier Bråtebæk.

Ny bru
Det andre alternativet, som de nå mener er det mest aktuelle, er å anskaffe en helt ny bru.

– Vi vil jobbe parallelt med de to alternativene for ny bruløsning fremover. Vi er godt i gang med konkurransegrunnlaget for prosjektering av ny bru, og nærmer oss å få det klart for utsendelse, skriver Bane Nor.

– Her er vi avhengig av å samarbeide med entreprenør- og rådgiverbransjen fra tidlig fase, for å legge til rette for bærekraftige og innovative løsninger, og ikke minst en best mulig prosjektgjennomføring. Det innebærer et tett samarbeid mellom Bane Nor og entreprenøren, som skal kunne påvirke hvilke løsninger som blir valgt, hva som bygges når og hvordan det skal bygges. Bane Nor ønsker at dette skal skje raskt, og legger derfor opp til et enkelt og lite arbeidskrevende tilbudsarbeid for entreprenøren. Vi må sikre at vi i en konkurranse ikke ekskluderer bort gode løsninger med konkurranseformene våre. Vi ønsker en konkurranse som ikke bare er rask, men som også favner den beste leverandøren og løsningen. Det er viktig for oss, skriver Bane Nor videre.

– Målet er klart; å raskest mulig få på plass en ny jernbanebru slik at person- og godstransporten kan gjenopptas og skadevirkningene for samfunnet minimeres, sier Henning Bråtebæk.

Foto: Espen Nicolaysen Bane Nor

Foto: Espen Nicolaysen Bane Nor