Trysilhus Flerfamilie AS står i fare for å miste sentral godkjenning. Illustrasjon.

Avdekket alvorlige feil i brannprosjekteringen - Trysilhus Flerfamilie står i fare for miste sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) mener tilsyn i tre østlandskommuner har avdekket så alvorlige feil i brannprosjekteringen, at de varsler tilbaketrekking av Trysilhus Flerfamilies sentrale godkjenning. Trysilhus sier de har forbedret sitt kvalitetssystem og gjør tiltak for å løse situasjonen.

I et brev sendt til boligbyggeren 25. oktober begrunner direktoratet varselet med at Røyken kommune, Bærum kommune og Asker kommune gjennom tilsyn i flere Trysilhus Flerfamilie-prosjekter har avdekket alvorlige overtredelser av plan- og bygningsloven.

Trysilhusgruppens konsernsjef Ole Feet sier de tar varselet på  største alvor, og at de allerede har tatt grep som gjør at boligprodusenten har systemer som sikrer at forskriftskrav blir ivaretatt.

Hele tilsvaret fra Feet, kan du lese lenger nede i saken.

- Overtredelsene anses som alvorlige

Trysilhus Flerfamilie AS har ifølge tilsynsrapportene brukt en underkonsulent til brannprosjekteringen i boligprosjekter i Røyken, Bærum og Asker, men direktoratet mener det ikke fritar boligbyggeren for ansvar.

De mener tilsynene viser at Trysilhus Flerfamilie verken har dokumentert godt nok kvalitetssikringen av brannkonseptet, eller at de i tilstrekkerlig grad har styrt sin underkonsulent.

– Overtredelsene anses som alvorlige da de gjelder svikt i brannprosjektering, noe som har betydning for sikkerheten til beboerne. I tillegg anses overtredelsene som alvorlige da omfanget av prosjekteringsfeilen er stor. I alle sakene har foretaket tatt på seg ansvar for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, inkl. brannprosjektering, skriver direktoratet i varselsbrevet som er sendt til Trysilhus Flerfamilie.

DiBK: - Har mottatt flere innrapporteringer

I ett av tilsynene som DiBK bruker som grunnlag for varselet, avdekket Bærum kommune blant annet at prosjekteringen av brannkonseptet i 12 nyoppførte rekkehus plassert i feil/lavere brannklasse og feil/lavere tiltaksklasse enn forskriftskrav.

Det foreligger heller ikke analyse for fravik, slik både TEK97 og TEK10 krever, og kommunen vurderer avviket i saken å være av en så alvorlig karakter at de ikke har tillit til at brannsikkerheten er forskriftsmessig ivaretatt.

Seksjonssjef Line M. Holmestad i DiBK skriver i en e-post til Byggeindustrien at de det siste året har mottatt flere innrapporteringer fra tre kommuner på Trysilhus Flerfamilie AS, om samme type overtredelse.

– Kommunene har avdekket svikt i brannprosjekteringen i flere tiltak, hvor hvert av tiltakene omfatter flere boliger. Feil i prosjektering eller utførelse som har vesentlig betydning for helse, miljø og sikkerhet er en alvorlig overtredelse av kravene i byggesaksforskriften. Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med foretak med sentral godkjenning, og hovedregelen er at direktoratet trekker tilbake sentral godkjenning ved gjentatte brudd på kravene. Det vi vurderer som alvorlig i denne saken, er at det kan se ut som om det har vært gjentagende feil i prosjekteringen, skriver Holmestad i e-posten.

Følger opp alle innrapporteringer

Hun legger til at Direktoratet for byggkvalitet følger opp alle innrapporteringer på sentralt godkjente foretak fra kommuner, og vurderer behov for videre oppfølging av foretakets sentrale godkjenning. Det kan være innhenting av ytterligere informasjon, gjennomføring av tilsynsmøte eller direkte varsel om tilbaketrekking av sentral godkjenning.

– For Trysilhus Flerfamilie AS var kommunemeldingene så grundige at det ikke var behov for mer informasjon for å kunne varsle tilbaketrekk. Slike tilfeller har vi også hatt tidligere, skriver hun i e-posten.

Trysilhus Flerfamilie AS har nå mulighet til å uttale seg om innholdet i varselet, og direktoratet vil vurdere eventuelle merknader fra foretaket før de fatter et endelig vedtak om tilbaketrekking.

– Trysilhus Flerfamilie AS har imidlertid tidligere sendt inn en søknad om fornyelse av sin sentrale godkjenning. I den forbindelse har vi kalt inn foretaket til et tilsynsmøte med direktoratet i slutten av november, opplyser Holmestad.

Konsernsjef i Trysilhusgruppen, Ole Feet.

- Ser på varselet med største alvor

Konsernsjef i Trysilhusgruppen, Ole Feet, sier til Byggeindustrien at de tar DiBK-varselet på største alvor.

Han sier de arbeider med kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet for å sikre at forskriftskravene alltid er innfridd.

– DiBK skal komme til oss i et tilsynsmøte i slutten av november, og vi er beredt til å ta dem imot og legge fram nødvendig dokumentasjon. Vi mener våre kvalitetssystemer i dag fullt ut tilfredsstiller de kravene som DiBK setter. Vi driver kontinuerlige forbedringsprosesser i våre selskaper, og er trygge på at vi er godt innenfor forskriftskravene på våre byggerier, sier Ole Feet.

– Hvor alvorlig er det for Trysilhusgruppen dersom Trysilhus Flerfamilie AS mister sin sentrale godkjenning?

– Dette er ett av flere foretak i Trysilhusgruppen, og vi dersom noen av våre datterselskaper mister sentral godkjenning så ser vi veldig alvorlig på det. Men vi vil i tilfelle jobbe med å få den tilbake, og har som sagt løsninger på plass allerede nå som har den kvaliteten som kreves, sier Feet og legger til: 

– Går man dypere inn i denne saken, så handler dette om at vi egentlig har bygd som prosjektert. Vi har brukt samme underkonsulent før og etter 2013, men fra 2013 gikk han direkte inn i tiltaket. Da prosjekterte han på sin ansvarsrett, og løsningene han hadde før og etter han var brukt som underkonsulent er de samme, sier Feet og forklarer at de fikk problemer da konsulenten lot være å fornye sin sentrale godkjenning i 2017.

– Prosjektene som har hatt tilsyn ligger tilbake i tid og for å finne ut om de valgte løsningene er i tråd med de tekniske forskriftene som gjaldt da boligene ble bygd og godkjent, kan man ikke se på saken med 2018-briller. De ulike prosjektene må vurderes i lys av hva som sto i teknisk forskrift og hvordan forskriften ble tolket og praktisert på det tidspunktet boligene ble bygd og godkjent. Fra 2017 har våre flermannsboliger blitt bygget med sprinkling i alle etasjer, sier Feet og legger til at de nå bruker Sweco på brannprosjektering.

– Det er en rekke alvorlige mangler som er avdekket i tilsynene, hva vil dere gjøre med disse?

– Vi har spurt vår nåværende rådgiver om hva de mener om det som ble prosjektert den gangen, og hvor langt unna det som er gjort er forskriftskravene. De har kommet frem til at forskjellene er mindre enn hva som er belyst. Men vi er en ansvarlig utbygger, og følger opp hver enkelt sak for seg, forsikrer Feet.