- Jeg kan forstå at også arkitektene er urolige i den tiden vi nå lever, med stillstand i store deler av norsk næringsliv. Kritikken deres er nok heldigvis basert mer på uro enn realiteter, og det kan det være greit å rydde opp i, sier Rune Aale-Hansen. Foto: NKF

- Arkitektkritikk basert mer på uro enn realiteter

- De kommunaltekniske tjenestene over hele landet er bevisst på å legge til rette for å opprettholde aktivitet, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, og viser til innspillet fra Arkitektbedriftene, Arkitektenes fagforbund og Norske arkitekters landsforbund som mener norske kommuner er blitt bremseklosser

Tirsdag gikk de tre foreningene ut og pekte på at kommunene er blitt en bremsekloss for første linje i landets største fastlandsnæring. De uttalte blant annet: «Treg saksbehandling, og prosjekter som har stoppet opp, går ut over bedrifter og ansatte her og nå. I tillegg vanskeliggjør det de kommende byggeprosjektene som kan sysselsette mange i fremtiden, på et tidspunkt der den nasjonale økonomien virkelig trenger det».

Rune Aale-Hansen i NKF mener dette bildet ikke er riktig.

- Jeg kan forstå at også arkitektene er urolige i den tiden vi nå lever, med stillstand i store deler av norsk næringsliv. Kritikken deres er nok heldigvis basert mer på uro enn realiteter, og det kan det være greit å rydde opp i. De kommunaltekniske tjenestene over hele landet er bevisst på å legge til rette for å opprettholde aktivitet, og man ser også for seg at det er viktig å bidra til denne aktiviteten både ut 2020 og inn i 2021, sier Aale-Hansen i en kommentar til Byggeindustrien.

- Det jobbes målrettet
NKF organiserer det kommunaltekniske Norge.

- Vi har blant annet tett kontakt med eiendomssjefer, prosjektledere, planarbeidere og byggesaksbehandlere over hele landet. Bildet som tegner seg er svært klart. De aller fleste steder jobbes det nå målrettet både med å opprettholde eksisterende byggeprosjekter samt å fremskynde andre prosjekter. I tillegg jobber byggesaksbehandlere iherdig for å få unna byggesaker. De fleste steder rapporteres det at restanser i større grad går ned, enn at saksbehandlingstiden øker. Dette skyldes blant annet at tid frigjøres som følge av at folk ikke lenger møter fysiske opp på planmyndighetenes kontorer, på grunn av alle bevegelsesrestriksjonene, og dermed kan tiden brukes til å ta unna flere saker. Kommunene er også opptatt av å ha god dialog blant annet med de store entreprenørene for om nødvendig omprioritere saksbehandling for å sikre fremdrift i større prosjekter, utdyper Aale-Hansen.

Han peker også på at kommunalteknisk sektor ser på en rekke andre områder også med tanke på å stimulere til aktivitet.

- Blant annet vurderes å fremskynde vårvedlikehold på veiene som vil utløse stor aktivitet i den sektoren også. Mye aktivitet er forankret i vedtatte budsjetter for 2020. Mange kommuner har klare en rekke nye prosjekter som kan igangsettes når friske midler tilføres, samtidig som både planregler og anbudsregler overholdes. Faktum er altså at kommune-Norge er svært bevisst på sin rolle i den viktige dugnaden med å stimulere til aktivitet i næringslivet. Det tar kommunene og det jobbes iherdig over hele landet, sier Aale-Hansen.

Han sier at bygge- og vedlikeholdsprosjekter opprettholdes eller framskyndes.

- Der været begrenser utendørs aktivitet (særlig i Nord-Norge) vurderes innendørs rehabiliteringsarbeid. Noen kommuner vil kunne gjennomføre flere prosjekter med tilførsel av ekstra midler. En utfordring vil det imidlertid kunne være å få ekstraordinær behandling i kommunestyre/formannskap for å få kommunale vedtak på at aktivitet kan iverksettes utover vedtatte budsjetter for 2020. Vi ser også at vårvedlikehold av veiasfaltering framskyndes der været tillater det, i Nord-Norge er det fortsatt mye snø/tele, legger han til.

Han sier at flere kommuner også melder om at leverandører/entreprenører er usikre og påberoper force majeure og redusert aktivitet.

- Kommuner, særlig med storbyene i spissen, melder tilbake at de erkjenner force majeure, og at de vil både akseptere at oppsatte tidsfrister brytes og at varsel om dagmulkt suspenderes. Kommunene understreker at de er opptatt av å bidra til å opprettholde aktivitet/byggeprosjekter så langt det lar seg gjøre, forteller han.

- Velkommen til å ta kontakt
Han peker også på at situasjonen vi nå er inne i skaper usikkerhet knyttet til innkjøp og rammeavtaler.

- Loven om offentlige anskaffelser stiller fortsatt krav som må følges med den saksbehandlingstiden det tar. Spørsmål er om det er rom for større grad av skjønn i denne situasjonen, sier Aale-Hansen.

- Neste gang arkitektene er urolige for hvordan kommunene jobber, er de velkommen til å ta kontakt så skal jeg orientere om innsatsen som skjer, avslutter Aale-Hansen.