Norges Høyesterett i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Arkitekter fikk ikke medhold i Høyesterett

Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett kom til at et Solem Arkitektur, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap.

Solem har hatt med seg Arkitekturbedriftene i Norge som partshjelp i saken, og i anken til Høyesterett skrev de:

«Solem har ikke brutt sine plikter etter plan- og bygningsloven. En ansvarlig søker har ikke ansvar for innholdet i og utførelsen av de forskjellige oppgavene i et byggeprosjekt og heller ingen kontrollfunksjon eller plikt til å undersøke om andre ansvarlige foretak oppfyller sine forpliktelser. Hvis lagmannsrettens dom blir stående, vil det kunne skape stor usikkerhet om grensene for ansvarlig søkers plikter og ansvar. Arkitekter og andre vil vegre seg fra å påta seg oppgaven som ansvarlig søker av frykt for et omfattende ansvar for andres feil.»

Høyesterett skriver at arkitektfirmaet hadde ikke sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Etter overtakelse viste det seg at boligene hadde store mangler.

Tak, vegger og terrasser måtte blant annet rives, og kjøperne ble påført kostnader opp mot 50 prosent av kjøpesummen. Høyesterett fant at ansatte i arkitektfirmaet på uaktsom måte hadde brutt pliktene som ansvarlig søker, slik at det forelå ansvarsgrunnlag. Etter Høyesteretts syn var kjøpernes krav også erstatningsrettslig vernet, og de fikk dermed medhold i at de hadde krav på erstatning.

I både tingrett og lagmannsrett ble Solem dømt til å betale erstatning til boligeierne, og den siste dommen fra lagmannsretten blir nå stående. Det betyr at arkitektfirmaet må betale rundt 12,6 millioner kroner til boligkjøperne. Solem og Arkitekturbedriftene må også dekke motpartens saksomkostninger i forbindelse med anken.

Høyesterett skriver at dommen gir veiledning om ansvarlig søkers ansvar ved brudd på plan- og bygningsloven.

- Vi har mottatt en skuffende dom, men kan ikke uttale oss nærmere før vi lest gjennom dommen grundig, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang til Byggeindustrien.