Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har gitt tydelige føringer for Arbeidstilsynets arbeid i 2024. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har gitt tydelige føringer for Arbeidstilsynets arbeid i 2024. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Arbeidstilsynet får økt bevilgning – og beskjed om å være mer til stede

Regjeringen bevilger mer til en styrking av arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. 15 millioner kroner skal gå til styrking av det lokale a-krimsamarbeidet i Innlandet.

A-krimsamarbeidet i Innlandet består av personer fra NAV, Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet, og de 15 millionene som bevilges ekstra i 2024 blir fordelt likt mellom de ulike aktørene. Det betyr flere nye stillinger på Gjøvik.

Regjeringen skriver i en pressemelding at Arbeidstilsynet får økt bevilgning til en generell styrking av arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping, og at denne skal brukes til å «styrke tilsynets fysiske tilstedeværelse og synlighet på arbeidsplasser». 

Regjeringen melder videre at de har gitt tydeligere føringer i tildelingsbrevet sitt til Arbeidstilsynet enn de pleier å gjøre.

– I tillegg til føringene om økt tilstedeværelse, økt bruk av overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmeldelse ved grov arbeidskriminalitet har regjeringen også pekt på at gebyrene skal ha en preventiv effekt. Med andre ord så skal gebyrene være så høye at andre ikke fristes til å gjøre det samme, heter det i meldingen.

Mål om å bekjempe kriminalitet

– Vi skal ha et trygt og seriøst arbeidsliv i Norge, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på regjeringen.no.

Det kom blant annet et forslag i fjor om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr fra 15G til 50G, og Brenna understreker at det aldri skal lønne seg å bryte loven.

– Arbeidsfolk skal ha trygghet i jobben, og de seriøse bedriftene skal løftes i konkurransen med kriminelle aktører. Målet er å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, sier Brenna.

Innleie er fortsatt prioritert

I tildelingsbrevet understreker regjeringen Arbeidstilsynets ansvar når det gjelder innleie, og peker på at det har kommet endringer i reglene både i 2023 og 2024. Fra 1. januar i år ble det innført en godkjenningsordning for bemanningsforetak.

– Innleie er fortsatt et prioritert felt, og Arbeidstilsynet skal innenfor sitt område følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar for å etterleve regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, særlig knyttet til lovligheten av innleie, heter det i tildelingsbrevet.