Foto: AFRY

Foto: AFRY

AFRY skal prosjektere E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn

Statens vegvesen har tildelt totalentreprisen for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn til entreprenør Johs. J. Syltern med AFRY som rådgiver.

E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er den siste pakken av gigantprosjektet E6 Helgeland. Før utbyggingen hadde store deler av E6 Helgeland så dårlig standard at det skapte problemer for trafikantene og påførte næringslivet store kostnader. Dette påvirket også trafikksikkerheten.

– Dette er vårt tredje totalentrepriseprosjekt sammen med Syltern som entreprenør på kort tid og vi har etablert et godt samarbeid. Sammen har vi optimalisert prosjektet og anlegget, noe som har fått ned kostnadene og hevet kvaliteten til samfunnets beste, sier Frode Wiggen, avdelingsleder Transportation i AFRY i en pressemelding.

AFRY skal blant annet levere rådgivning og prosjektering innenfor fagområdene veg, VA, elektro, konstruksjon, geoteknikk, geologi, miljø og landskap.

– Terrengutformingen på strekningen skal vurderes med tanke på optimalisering for kryssende dyr, og løsningene prosjekteres for å redusere faren for viltpåkjørsel, forteller Wiggen.

Ny trasé går også gjennom noen myrområder.

– Disse skal ivaretas slik at de ikke dreneres. Både før og under arbeidet med bygging i myr, skal de naturlige dreneringsveiene undersøkes for å avdekke behov for strømningsreduserende terskler. De økologiske verdiene i myra skal ivaretas og det skal påses at våtmarka opprettholdes i alle deler av arbeidet, heter det i meldingen.

– For å skape en god ramme og sikre gode løsninger skal prosjektet sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good». Dette fordrer godt samarbeid og dialog mellom oss som prosjekterende og Syltern som utførende, noe vi sammen er godt rustet for, sier Wiggen.