60 prosent av tilsyn der innkvartering er en del av tilsynet, ble gjort skriftlig. Foto: Arbeidstilsynet

6 av 10 tilsyn med innkvartering i bygg og anlegg ble gjort skriftlig

Av 136 tilsyn i bygg- og anleggsbedrifter der innkvarteringsforhold var en del av tilsynet, ble 60 prosent av dem gjort postalt. Fair Play Bygg Oslo frykter juks, mens Arbeidstilsynet sier metoden gir mulighet til å kontrollere langt flere enn de ellers ville gjort.

Postale tilsyn

Arbeidstilsynet bruker tre tilsynsformer i sitt arbeid - meldte tilsyn, uanmeldte tilsyn og postale tilsyn.

I postale tilsyn henvender Arbeidstilsynet seg til bedriften skriftlig og bedriften må selv sende inn dokumentasjon på det myndighetene etterspør innenfor en gitt frist.

Kilde: Arbeidstilsynet

Fra fredag ble reglene for arbeidsinnvandring strammet inn, men fra 13. desember i fjor og frem til nå har det vært mulig å gjennomføre karantene utenfor karantenehotell dersom man eier eller leier bolig, eller disponerer annet egnet sted.

Når arbeidsgivere i byggebransjen tilbyr innkvartering for utenlandske arbeidstakere, er det stilt strenge krav til smittevern for å håndtere karantenetid og isolasjon forsvarlig.

Ansatte som enten er i karantene eller i isolasjon skal ifølge regelverket ha enerom med tv og internett, eget bad og kjøkken eller matservering.

Fair Play Bygg Oslo, som jobber med seriøsitet i byggebransjen, advarer om useriøse bedrifter som omgår regelverket.

– Det vi hører fra både bransje, arbeidstakere og hjelpeorganisasjoner som vi samarbeider med, er at dårlige arbeidsforhold og dårlig innkvartering henger sammen. Det er mange som bor tett og deler bad og toalett, kjøkken og noen ganger også soverom. Under disse boforholdene skal arbeidstakerne avtjene karanteneperiode. Det sier seg selv at smittevernet blir umulig, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo til Byggeindustrien.

Flere tilbyr innkvartering

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.  Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Foto: Stefan Offergaard

Ifølge Lars Mamen er det flere og flere arbeidsgivere som tilbyr innkvartering til arbeidere fra Øst-Europa fordi det gjør det enklere å rekruttere arbeidskraft.

– Når arbeidstaker og huseieren som leier ut bolig blir en og samme part, så kommer arbeidstakerne i en mer sårbar posisjon enn de ville vært i ellers. De risikerer ikke bare jobben om de sier fra om kritikkverdige forhold, de risikerer også å miste både jobb og bolig, sier Mamen.

Han understreker at alle i hele verdikjeden har et stort ansvar for å sørge for at smittevern overholdes.

– Det hviler et stort ansvar på entreprenører som bruker underentreprenører og bemanningsselskaper i sine prosjekter. De bør avvise de som ikke kan dokumentere at arbeiderne bor under riktige forhold. Om de ikke setter krav, risikerer de også smittespredning på byggeplassene sine, sier Mamen.

Gjør flere tilsyn postalt

En oversikt Byggeindustrien har fått fra Arbeidstilsynet viser at det totalt er gjennomført 311 tilsyn fra 2020 til 2021 der innkvartering er en del av tilsynet. 268 av disse tilsynene er utført i januar 2021.

Oversikten viser at svært mange av tilsynene gjøres skriftlig i såkalte postale tilsyn som innebærer kontroll av dokumentasjon som arbeidsgiver blir pålagt å sende inn til Arbeidstilsynet.

I bygg og anlegg var status følgende:

  • 136 av 311 totalt tilsyn der innkvartering er en del av tilsynet ble gjort hos bygg- og anleggsvirksomheter.
  • 60 prosent av tilsynene hos bygg- og anleggsbedrifter var postale, mens 40 prosent var stedlige tilsyn.
  • Arbeidstilsynet fant minst ett brudd i 36 prosent av tilsynene som ble gjort hos bygg- og anleggsbedrifter.

Arbeidstilsynet har også gjort flere tilsyn i andre bransjer der arbeidsgivere tilbyr innkvartering til sine ansatte. Innenfor bransjeområdet industri har Arbeidstilsynet gjennomført 69 tilsyn hvor de har spurt om innkvarteringen som stilles til rådighet.

  • 43 prosent av tilsyn innen industri var postale, mens 57 prosent var stedlige tilsyn.
  • Her fant Arbeidstilsynet minst ett brudd i 20 prosent av tilsynene

I tillegg er det gjort 106 tilsyn der innkvartering er en del av tilsynet innenfor andre næringer som forretningsmessig tjenesteyting, varehandel, jordbruk, skogbruk og fiske med mer.

  • Samlet for de 311 tilsynene er fordelingen mellom postale tilsyn og stedlige tilsyn tilnærmet 50-50, opplyser Arbeidstilsynet.
  • Når arbeidslivskriminalitet mistenkes, utføres nesten alle tilsyn stedlig. Av 64 tilsyn som er utført av Avdeling arbeidslivskriminalitet, er 94 prosent stedlige tilsyn.

Fair Play Bygg Oslo: For mange postale tilsyn

Lars Mamen i Fair Play Oslo mener bruken av skriftlige postale tilsyn har flere svakheter i seg og frykter at metoden ikke er godt nok egnet til å avdekke de reelle innkvarteringsforholdene.

– Det er bra at Arbeidstilsynet og andre etater gjennomfører tilsyn med innkvartering, og at de fleste tilsynene der man mistenker a-krim er stedlige. Men et totaltall på 60 prosent for postale tilsyn i bygg og anlegg synes jeg er for høyt. Det er ikke sånn at alt som står på et papir er sant. Det tillitsbaserte systemet som vi har i Norge er ikke egnet for den situasjonen vi står i nå, sier Lars Mamen til Byggeindustrien.

Han mener ordningen innbyr til juks.

– Selv om noen bedrifter oppgir skriftlig at rutiner er på plass eller at de ikke har innkvarterte arbeidstakere hos seg, så trenger det ikke å stemme. Vi vet nok om den kriminelle delen av bransjen til å vite at de neppe svarer riktig når Arbeidstilsynet spør. Man kan derfor gå ut fra at de som først og fremst trenger et tilsyn, også vil være de som er fristet til å oppgi feil opplysninger i et postalt tilsyn, sier Mamen.

Gir mulighet til å sjekke flere

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Avdelingsdirektør for tilsyn Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet sier det blir feil å se på andelen postale tilsyn alene for å vurdere Arbeidstilsynets arbeidsmetoder.

– Alle er bekymret for smitteutbrudd, og vi har jo ferske eksempler på hvordan det kan ramme byggeprosjekt og virksomheter. Derfor har tilsyn med ivaretakelse av smittevern høyeste prioritet for all tilsynsvirksomhet i Arbeidstilsynet. Og for å nå flest mulig, er også andelen postale tilsyn vesentlig høyere enn i en normalsituasjon. For vi ser at også de har betydelig nytteverdi, sier Stig Magnar Løvås til Byggeindustrien.

Kan kontrollere langt flere

Ifølge Arbeidstilsynet gir postale tilsyn mulighet til å kontrollere langt flere enn bedrifter enn de kan rekke over med stedlige tilsyn, der en del tilsyn krever mye reisetid.

– Det er heller ikke slik at postale tilsyn kun innebærer innhenting av bekreftelser på at rutiner er på plass. De må sende inn rutinene. Vi ber også om få tilsendt flere andre dokumenter av relevans for forebygging av smitte, samt hvordan informasjon om smitteverntiltak er formidlet til arbeidstakerne på et språk de forstår, sier Løvås.

Arbeidstilsynet viser til at tilsynsvirksomheten har økt kraftig i 2021 sammenlignet med 2020. Fra 4.- til 26. januar sendte Arbeidstilsynet ut 1.227 tilsynsrapporter – noe som er nesten 400 flere enn i hele januar 2020.

– Den økte andelen postale tilsyn innebærer i hovedsak flere tilsyn og i mindre grad færre stedlige tilsyn, sier Stig Magnar Løvås.

Er dere trygge på at det de spurte oppgir av informasjon er reell?

– Det er alt langt fra alle arbeidsgivere Arbeidstilsynet fører tilsyn med som forsøker å lure oss. I noen tilfeller har vi også mer informasjon som vi kan bruke til å se om arbeidsgiver sender oss dokumentasjon som avviker fra det vi sitter på av informasjon i forkant. Basert på det vi får inn i postale tilsyn kan det også være aktuelt å følge opp med stedlige tilsyn, sier Løvås

– Tilsynsform avhenger av målgruppen for tilsyn

Løvås understreker at valg av tilsynsform også avhenger av målgruppen for tilsyn og at det er store forskjeller i tallene mellom de to avdelingene som utfører tilsynsvirksomhet. Han viser til at prosentandelen for stedlige tilsyn i avdelingen for arbeidslivskriminalitet ligger på 94 prosent. 

– I disse fant vi brudd på regelverket i 45 prosent av tilsynene. Avdeling for tilsyn jobber i større grad med forebyggende HMS og dekker et stort spekter av arbeidsmiljøutfordringer. Men også denne avdelingen har hatt smitteverntilsyn som hovedprioritet i flere uker. I denne avdelingen er andel postale tilsyn med innkvartering 67 prosent, sier Stig Magnar Løvås.

BNL vil ha bredde i tilsynene

Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

I Byggenæringens landsforening (BNL) mener de postale tilsyn kan være positivt dersom man klarer å nå flere virksomheter med tilsyn.

Men bransjeorganisasjonen er usikker på om Arbeidstilsynet treffer bredt nok når de velger ut bedrifter for tilsyn.

– Det må være bredde i tilsynene. Vi får ofte henvendelser fra bedrifter som er spørrende til hvordan utvelgelsesprosessen er, og hvorvidt de små- og ikke-organiserte bedriftene i like stor grad får tilsyn, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Han sier tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene er at Arbeidstilsynet ber om mye dokumentasjon der smittevern bare er en liten del av det.

– Vi mener de også bør prioritere rutiner for hvordan karantenekrav følges opp. I den sammenheng er det viktig at ikke bare dokumentasjonen er på plass, men at det også følges opp i praksis, sier Sandnes.

Store entreprenører får flere tilsyn

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet kjenner problemstillingen BNL løfter frem og sier de med jevne mellomrom får spørsmål om myndighetene i for stor grad fører tilsyn med virksomheter som anses som seriøse.

– Noen tenker nok også at skillet mellom seriøse og useriøse går på om de organisert eller ikke. Arbeidstilsynet ser nok at enkelte av de større entreprenørene får flere tilsyn enn de mindre. Men det skyldes i hovedsak at de har mange flere arbeidsplasser enn de mindre og at de er hovedentreprenør, sier Løvås.

Han mener det ofte er relevant å kontrollere hele verdikjeden på en byggeplass; både underentreprenør, hovedentreprenør og byggherre.

– Dette gjør vi blant annet for å se om SHA-planen er god nok og følges opp og om samordningsansvaret er ivaretatt, selv om hovedformålet med tilsyn kan være en eller flere underentreprenører. Den største andelen tilsyn er med virksomheter med mellom 10 og 49 ansatte, noe som også reflekterer størrelsen på de fleste virksomhetene, og dette gjelder også for tilsynene med smittevern. Men vi fører tilsyn med mange typer virksomheter. Men i de postale tilsynene vi nå gjennomfører for å kontrollere smittevern ber vi i all hovedsak kun om dokumentasjon av relevans for smittevern. Samtidig erfarer vi at noen sender oss mer generell eller annen dokumentasjon enn det vi ber om. Det er gjerne et tegn på at de ikke har det vi konkret ber om., sier Løvås

Arbeidstilsynet har ikke tilgang til data som gir informasjon om en virksomhet er organisert eller ikke.

– Vi har heller ikke noe register som viser hvilke virksomheter som har ansatt eller leier inn arbeidsinnvandrere. Men det nye innreiseregisteret gir mye informasjon for prioritering av særlig innkvarteringstilsyn, sier Løvås.