540 millioner til Intercity-planlegging

Regjeringen foreslår 540 millioner kroner i planleggingsmidler til Intercity-prosjektet i 2015.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med onsdagens presentasjon av forslag til statsbudsjettet.

– Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. I fjor besluttet regjeringen at InterCity-prosjektet også skal omfatte den framtidige Ringeriksbanen. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

InterCity-prosjektet omfattet opprinnelig planlegging og utbygging av delstrekningene uten dobbeltspor på InterCity-strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer.

Her skal samferdselsmilliardene brukes.

Planleggingsmidler til Ringeriksbanen

Regjeringen besluttet i desember 2013 at den framtidige Ringeriksbanen, med om lag 41 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, også skal inngå i InterCity-prosjektet. Av totalt 540 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-strekningene i 2015, er 25 millioner kroner satt av til Ringeriksbanen.

Planlegging i 2015 på de tre eksisterende InterCity-strekningene

I 2015 videreføres planleggingsarbeidet med blant annet stasjons- og knutepunktutvikling. Dette skal sikre at flest mulig planleggings- og prosjekteringsspørsmål behandles helhetlig for de gjenstående utbyggingsprosjektene. Videre vil det foregå planlegging etter plan- og bygningsloven for flere delprosjekter.

Videre planlegging på de eksisterende InterCity-strekningene omfatter delstrekningene:

• Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Halden på Østfoldbanen

• Venjar-Langset, Kleverud-Sørlig og Sørli-Lillehammer på Dovrebanen

• Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen

Milepæler i utbyggingen

Milepælene for ferdigstilling av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger fast. Det er lagt opp til at sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Seut i Fredrikstad og Hamar skal stå ferdig innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 utvides dobbeltsporet videre til blant annet Sarpsborg. Ambisjonen er at utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien skal være ferdig i 2030.

For Ringeriksbanen har Stortinget uttrykt ønske om raskest mulig byggestart i perioden 2018-2024.

Prinsipper for den videre planleggingen

Jernbaneverket vil fortsette planleggingen i henhold til disse milepælene. I statsbudsjettet gjøres det rede for fem hovedprinsipper for Jernbaneverkets videre arbeid. Disse tar for seg utbyggingsrekkefølge, koordinering med andre større infrastrukturinvesteringer, framdrift, helhetlig tilnærming i planarbeidet og kostnadsstyring.

Jernbanereform kan føre til endring i organisering og finansiering

I tråd med regjeringsplattformen arbeider Samferdselsdepartementet med en reform av jernbanesektoren. Arbeidet omfatter blant annet hvordan større framtidige investeringsprosjekter skal organiseres og finansieres. Dette kan få betydning for hvordan ulike deler av InterCity-utbyggingen gjennomføres.

Basert på utfallet av reformprosessen og det videre planarbeidet, vil regjeringen komme tilbake med en mer detaljert utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene.