Direktør Morten Lie. Foto: Morten Brakestad

15 leverandører vil utvikle digitale byggesøknadsløsninger for DiBK

DiBK etablerer en nasjonal, digital fellestjeneste slik at kommersielle aktører enkelt kan tilby digitale løsninger for byggesøknader. 15 aktører har fått konsesjon til å bruke tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG.

- Fellestjenester BYGG skal sikre enhetlig innsending av byggesøknader, kontrollere at søknaden er riktig utfylt og legge grunnlaget for at digitale systemer er oppdatert opp mot eksisterende regelverk til enhver tid. Vi tilbyr en verktøykasse IT-leverandører kan bruke til å utvikle og tilby søknadsløsninger for ulike målgrupper, sier direktør Morten Lie i DiBK.

Har nådd en milepæl i digitaliseringsarbeidet
- Med tildelingen av tjenestekonsesjonene er en viktig milepæl i vårt arbeid med å digitalisere byggsektoren, nådd. Et premiss i vår ByggNett-strategi (lenke) er at myndighetene legger til rette for at næringslivet får en aktiv rolle i digitaliseringsarbeidet. Direktoratet skal være en forutsigbar og ryddig partner som ikke driver tjenester i konkurranse med kommersielle aktører, sier Lie.

Målet er at markedet skal lage tjenester som gir merverdi for brukerne, blant annet gjennom å kombinere søknadsløsninger med kart og BIM.

Skal gi et spekter av byggesøknadstjenester
Konsesjonen åpner for at private tjenestetilbydere etablerer konkurrerende byggesøknadstjenester og -portaler rettet mot innbyggere og næringsliv. Kommunene kan selv vurdere hvilke tjenester som tilbys i markedet og inngå avtale med leverandører som har tjenestekonsesjon på bruk av Fellestjenester BYGG.

Må ikke dekke hele markedet
Leverandørene kan velge å utvikle tjenester som dekker bare deler av markedet og retter seg mot enkelte brukergrupper eller søknadstyper. Det er ingen ting som er til hinder for at konsesjonseier kan utvide eller endre søknad innenfor konsesjonsperioden. DiBK ønsker imidlertid å ha oversikt over alle søknadstjenester som planlegges og tilbys for å sikre at alle målgrupper og funksjonsområder er dekket.

Oppfordrer til samarbeid
- Vår strategi er å være lydhøre og gi støtte til aktørene i markedet, sier avdelingsdirektør Ragnar Helge Jacobsen.

- Vi vil etablere faste møteforum med gjensidig dialog. På denne måten kan tilbyderne av søknadsløsninger gi innspill til videre utvikling av Fellestjenester BYGG.

Skal gradvis bygges ut med flere funksjoner
- Fellestjenester BYGG er under utvikling. Det betyr at det vil skje endringer og bli laget ny funksjonalitet gradvis. I første omgang er det basisfunksjonalitet for søknader som blir tilgjengelig gjennom Fellestjenester BYGG. Etterhvert som flere typer grunnlagsdata og støtteverktøy blir tilrettelagt for selvbetjening, forbedres gradvis også funksjonaliteten i de kommersielle søknadsløsningene, sier Jacobsen.

- Ikke minst er det et stort potensial for effektivisering og standardisering gjennom samordning med andre sektormyndigheter. DiBK samarbeider allerede med Arbeidstilsynet om å gjøre søknaden enklere for yrkesbygg. I dag må det sendes egen søknad til Arbeidstilsynet for yrkesbygg. For søkeren vil dette i fremtiden fremstå som en søknad, og Fellestjenester BYGG vil sende de relevante delene av søknaden henholdsvis til Arbeidstilsynet og aktuell kommune, fortsetter Jacobsen.

De 15 it-leverandørene som har søkt om og fått konsesjon for å benytte Fellestjenester BYGG til å utvikle og tilby søknadstjenester i markedet er :

Acos AS

Ambita AS

Arkitektbedriftene i Norge

Atea

Catenda

Evry

Geomatikk-IKT

Holte AS

Jotne EPM Technology AS

Norconsult informasjonssystemer AS

Norkart

Rørentreprenørene Norge

Solita Oy

Tieto Norway AS

Trimble