1000 nye studentboliger

Regjeringa vidarefører satsinga på nye studieplassar og studentbustader i statsbudsjettet for 2010.

I tillegg blir lærarutdanningane styrkte, og det blir stimulert til samarbeid mellom institusjonane. – Gjennom dette budsjettet viser regjeringa vilje til å prioritere studentvelferd, kvalitet og auka kapasitet i høgare utdanning. Det gjer oss betre førebudde på framtida, seier statsråd for forsking og høgare utdanning, Tora Aasland.

For å møte behovet for auka kompetanse og sikre kapasitet og fleksibilitet ved universitet og høgskular blir det foreslått å løyve 291,2 millionar kroner i 2010 knytt til dei 3000 studieplassane som blei tildelte i samband med revidert nasjonalbudsjett 2009. I tillegg blir det oppretta om lag 2600 nye studieplassar. Det inneber at det til saman blir 5600 fleire studieplassar i 2010. Regjeringa vil òg vidareføre studieplassar i etter- og vidareutdanning, desentralisert utdanning og fagskuleplassar frå revidert nasjonalbudsjett 2009.

– Søkinga til høgare utdanning har auka kraftig i 2009, og regjeringa følgjer no opp det med løyvingar til fleire studieplassar. Noreg har behov for fleire unge med høgare utdanning, og det er spesielt viktig i ein periode med ein vanskelegare arbeidsmarknad for unge under 30 år, seier Tora Aasland.

Regjeringa sitt budsjettforslag for 2010 legg opp til å gi midlar til 1000 nye studentbustader. – Vi veit at studentane bruker ein stor del av pengane sine på å bu, og derfor er studentbustader viktige for at alle skal ha ein reell lik rett til utdanning. Med denne satsinga held vi framleis trykket oppe på studentbustadbygginga, seier Aasland.