Vil innføre midlertidig vern av Oslomarka

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil innføre midlertidig vern av Oslomarka i påvente av en egen lov for vern av marka.

Dette er nødvendig for å hindre ytterligere press på markagrensen mens lovarbeidet pågår. Et slikt vern vil sikre Oslomarka mot utbygging, sier Bjørnøy. Den midlertidige markagrensen vil bli fastsatt med utgangspunkt i de kommuneplaner som nå gjelder for området. Det tas sikte på at det midlertidige vernet vil bli gjort gjeldende fra sommeren 2007. Regjeringen vedtok i juni 2006 at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Markaloven vil gi hjemmel for å fastsette endelig markagrense. Den endelige grensen kan avvike noe fra den midlertidige grensen. Endelig markagrense vil bli fastsatt i dialog med berørte kommuner. Oslomarka, som ligger i fem fylker og 19 kommuner, stiller særlige krav til samordning. Markagrensen ble trukket av Miljøverndepartementet i 1986. Den nye Markaloven kan tidligst vedtas våren 2008.