Jon Sandnes og Liv Kari Skudal Hansteen. Arkivfoto.

Vil ha klare klimaambisjoner for BAE-næringen

Bærekraft og samarbeid er bærende temaer for samarbeidsforumet SAMMEN2020. Nå spisses ambisjonene ytterligere.

Samarbeidsforumet mener BAE-næringen et spesielt ansvar for å bidra til Norge reduserer sine utslipp av klimagasser i samsvar med forpliktelsene under Parisavtalen.

De peker på at for å stoppe den globale oppvarmingen må utslippene av klimagasser reduseres. Norge har meldt inn en forpliktelse under Paris-avtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990, og et langsiktig mål om 90–95 prosent kutt innen 2050.

Strategisk råd for SAMMEN2020 har nå formulert en ambisjon om at også BAE-næringen skal kutte over halvparten av sine utslipp innen 2030. Leder for BAE-rådet, Jon Sandnes, og leder for strategisk råd for SAMMEN2020, Liv Kari Skudal Hansteen, mener at BAE-næringen som Norges største fastlandsnæring har et spesielt ansvar.

– Vår næring er helt sentral for at Norge skal nå sine klimamål. Når vi nå begynner å se slutten på pandemien, åpner det seg noen muligheter både vi som næring og myndighetene må gripe, slik at vi kan kommet styrket ut av krisen. Ved at vi alle «trykker på den grønne knappen», kan vi både sikre og skape nye arbeidsplasser, styrke vår konkurransekraft og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge, sier Hansteen i en pressemelding.

– Må sette inn tiltak på mange områder
I en rapport Asplan Viak har utarbeidet for BNL, kommer det frem at av utslippene fra BAE-næringen kommer 22 prosent selve bygg- og anleggsaktiviteten, 22 prosent skyldes eksport til bygg og anlegg, og 11 prosent energibruk til drift av bygg. Resten, hele 45 prosent, skyldes utslipp i andre sektorer som følge av bygg- og anleggsvirksomhet. Produksjon av byggevarer utgjør for eksempel 24 prosent av totalutslippene fra BAE-næringen, mens transport til og fra byggeplasser utgjør rundt 8 prosent av næringens utslipp.

Basert på disse tallene mener Sandnes det er nødvendig å sette inn tiltak på en rekke områder samtidig.

– Skal vi redusere klimagassutslippene må vi se på hele verdikjeden. Vi må gjøre noe med hvordan vi bestiller, planlegger, former, produserer, selger, transporterer, bygger, drifter, vedlikeholder og resirkulerer, påpeker Sandnes.

Skal drøftes med topplederne
De nye ambisjonene for SAMMEN2020 vil bli drøftet i et digitalt møte for toppledere og kommunikasjonsledere 21. april. Hansteen og Sandnes tror budskapet vil bli godt mottatt, og peker på at det allerede skjer mye positivt i næringen som man kan bygge videre på.

– Selv om bedriftene og organisasjonene som deltar i SAMMEN2020 vil ha ulik mulighet til å bidra som følge av størrelse og hvor i verdikjeden de er, ser vi at alle ønsker å bidra. Mange av virksomhetene i vår næring er langt fremme når det gjelder tiltak for å redusere sitt klimafotavtrykk, rett og slett fordi det utgjør et konkurransefortrinn. Gjennom SAMMEN2020 skal vi dele våre erfaring og kunnskap gjennom gode eksempler, og gi et klart budskap til myndighetene. For det er kun ved å bidra sammen vi kan klare å få redusert vårt klimafotavtrykk og få et mer bærekraftig Norge, sier Hansteen.