Vil ha hjelp til å løse Longyearbyens avfallsproblematikk

Longyearbyen ønsker å finne en løsning for å håndtere eget avfall gjennom en innovativ anskaffelsesprosess, og arrangerer 20. april en dialogkonferanse om mulige løsninger.

- Vi har en forholdsvis liten og håndterbar avfallsmengde som vi i størst mulig grad vil unngå å sende til fastlandet for videre behandling, sier Marianne Aasen som er sektorsjef teknisk i Longyearbyen Lokalstyre.

Longyearbyen håndterer i dag eget matavfall, hvor hver husstand og storkjøkken har matkverner installert i kjøkkenbenken. Dette går videre i avløpssystemet og urenset ut på dypt vann i fjorden.

Norconsult har fått i oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre å se på framtidig avfallshåndtering med fokus på relokalisering av avfallsanlegg og mulig lokalt forbrenningsanlegg.

Restavfall sendes i dag til fastlandet for videre behandling. Resterende avfall går enten til material- eller energigjenvinning på fastlandet, mens en mindre del går til lokalt deponi og EE-avfall og farlig avfall håndteres separat.

- Vi ønsker nå å finne løsninger hvor vi i størst mulig grad kan håndtere eget avfall uten å være avhengig av forsendelser til fastlandet, sier hun. – Lokale løsninger må selvfølgelig være innenfor gjeldende nasjonale lover og forskrifter.

Selvkostprinsipp
Avfallshåndteringen i Longyearbyen er basert på selvkostprinsippet, og dette vil sette begrensninger i forhold til kostnadsnivå for ny løsning.

- Ut fra selvkostprinsippet, kan vi ikke pålegge våre innbyggere store ekstrakostnader for å nå målet om å håndtere avfallet selv, presiserer Aasen. – Men vi er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes.

Innovativ offentlig anskaffelse
Longyearbyen Lokalstyre ønsker å utfordre leverandørbransjen til å komme med gode løsninger, og dette vil gjøres gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling. I praksis legges det opp til bruk av en prosess med innovativ offentlig anskaffelse.

- Før vi går ut og forespør konkrete løsninger, ønsker vi at aktører i markedet skal komme med innspill til gode og framtidsrettede løsninger som vil oppfylle vår målsetting og være tilpasset de spesielle forholdene i Longyearbyen, sier Aasen.

I den forbindelse vil det bli avholdt en dialogkonferanse med aktører i markedet mandag 20. april i Norconsults lokaler i Sandvika, Bærum. Påmelding må skje innen 16. april.

- Her vil vi informere mer om prosjektet og rammebetingelser i tillegg til å få satt i gang en god dialog med og mellom aktører i markedet, sier hun. – Alle som har interesse for fagfeltet er velkomne for å lytte og komme med innspill.

Senere vil det bli mulighet for interesserte aktører å komme til Longyearbyen for å avholde 1:1 dialogmøter for nærmere presentasjon av egen løsning.

Du kan melde deg på vide denne e-posten.