– Jeg er interessert i å belyse hva etableringen av Nye Veier har betydd for veisektoren generelt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.  Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er interessert i å belyse hva etableringen av Nye Veier har betydd for veisektoren generelt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil ha belyst hva Nye Veier har betydd for veisektoren

– Jeg er interessert i å belyse hva etableringen av Nye Veier har betydd for veisektoren generelt; om dagens organisering bidrar til politisk styring og til målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Nå kunngjør vi en oppgave med akkurat dette temaet. Det er en viktig milepæl i regjeringens arbeid med å utrede organiseringen av vegsektoren, sier legger Nygård til.

– I Hurdalsplattformen ble det kunngjort at regjeringen ønsker å utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veiene skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere kan bidra til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging, kommer det frem videre i meldingen.

– Bakgrunnen for dette er de store endringene i sektoren, som er knyttet både til etableringen av Nye Veier og avviklingen av Sams vegadministrasjon.

Nå kunngjør Samferdselsdepartementet et eksternt oppdrag for å vurdere om dagens organisering av veisektoren på statlig nivå samlet sett bidrar til effektiv ressursutnyttelse, politisk styring og oppfyllelse av de overordnede målene i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Selv om vi ikke foretar en evaluering av oppløsningen av Sams vegadministrasjon nå, betyr det ikke at vi ikke tar tak i de problemstillingene vi og andre opplever etter omorganiseringen. I dette arbeidet blir det også relevant å følge opp kritikken fra Riksrevisjonens rapport om drift og vedlikehold, en rapport jeg tar på alvor, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet legger opp til at denne delen av arbeidet blir håndtert gjennom dialog med fylkeskommunene/KS, Statens vegvesen og Nye Veier, slik at man sammen kan se på eventuelle behov for justeringer av arbeidsform innenfor nåværende ansvarsfordeling.

– Departementet ønsker å oppnå effektiv bruk av ressursene i sektoren, bedre informasjonsflyt, beredskap, rollefordeling og samarbeid. Departementet planlegger en omtale i Nasjonal transportplan, som blir lagt frem neste vår, skriver departementet.

– Vi er opptatt av å samarbeide med våre gode fagmiljøer. Vi vet at det jobber mange dyktige fagfolk i denne sektoren, og mange av disse har strukket seg langt for å levere godt, til tross for at omorganiseringen har krevd mye krefter de siste årene, sier Nygård.