Viktig erfaringsdeling etter ulykker

Hver eneste av de alvorlige ulykkene i byggenæringen burde vært unngått - men hvert år opplever flere selskaper dødsulykker på sine prosjekter. Erfaringene man heter ut fra arbeidet etter disse ulykkene kan være avgjørende for å unngå nye tilsvarende ulykker.

De senere årene har det hvert år i snitt omkommet ti personer mens de er på jobb på landets byggeplasser. Til tross for en nedgang sett i et historisk perspektiv - og med stadig økende aktivitet, dette et altfor høyt tall – selv om vi opererer i en risikoutsatt næring.

Det legges stadig større ressurser ned i HMS-arbeidet både på overordnet nivå, innad i de enkelte selskapene - og ute på hvert enkelt prosjekt. Men det er mange faktorer som kan spille inn som innimellom fører til at ulykker likevel skjer – og erfaringene man henter ut i etterkant av disse ulykkene er et meget viktig arbeid som blir gjennomført – og det er ikke minst avgjørende at denne kunnskapen deles med andre bransjeaktører.

Dette er ikke informasjon den enkelte byggherre eller entreprenør må sitte på og kvie seg for dele med sine konkurrenter eller andre bransjeaktører. Dette er opplysninger som må deles med flest mulig – og det er avgjørende at det er full åpenhet rundt ulykkene – selv om det kan oppleves som tungt og vanskelig av de direkte berørte partene. Opplysninger som deles vil definitivt kunne spille en viktig rolle i det forebyggende HMS-arbeidet mange andre steder – og som dermed også kan bidra til å redde liv.

Deling av informasjon rundt HMS-arbeidet har vært et viktig element rundt det felles sikkerhetsarbeidet som skjer gjennom prosjektet «Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring» - og vi begynner nå å se at dette blir praktisert i næringen. Veidekke har gått ut med en invitasjon for erfaringsdeling og diskusjon med næringen etter sin dødsulykke på prosjektet KTP Hydro Karmøy. Her omkom 20. april i fjor en ansatt hos en av Veidekkes underentreprenører på prosjektet. I etterkant av ulykken er det gjennomført undersøkelser, og de ønsker nå at hele næringen skal kunne lære av denne tragiske hendelsen.

Dette er et prisverdig og viktig initiativ – og forhåpentligvis vil vi også i tiden fremover se at andre deler av sine erfaringer etter alvorlige ulykker.

Veidekke erfaringsdeling finner sted på konsernets hovedkontor i Oslo 23. januar kl. 10.00.