Tone Tellevik Dahl og Kari Sandberg
Tone Tellevik Dahl og Kari Sandberg

– Vi står overfor betydelige felles utfordringer

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, og administrerende direktør Kari Sandberg i EBA, sitter i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet SAMMEN2030. De ser mange muligheter og utfordringer for næringen fremover

Sandberg peker på at så mye forutsigbarhet som mulig er avgjørende for at BAE-næringen skal kunne forsterke samfunnsrollen sin ytterligere. Spesielt i en urolig tid med kraftig økning i råvarepriser, mener hun at dette er viktig.

– AS Norge er avhengig av BAE-næringen for å nå målene på en rekke samfunnsområder. Men vi har nok fortsatt en vei å gå for at det politiske miljøet skal forstå næringens bidrag og betydning. Gjennom SAMMEN2030 har vi etablert en plattform for formidling kunnskap om hvor viktig BAE-næringen er for å lykkes med verdiskaping og sysselsetting. Den plattformen skal vi bruke aktivt i tiden som kommer, sier Kari Sandberg i en pressemelding.

Begge trekker frem viktigheten av å dele beste praksis, og samarbeide for å nå felles mål.

– SAMMEN2030 er en nettverksarena hvor toppledere fra hele BAE næringen møtes på tvers av verdikjeden og bransjene for å diskutere hvordan næringen skal nå sine overordnede mål om økt konkurransekraft og mer bærekraftige løsninger. I tillegg er det en viktig møteplass for å styrke næringens omdømme og gjennomslagskraft. Vi er derfor glade for at prosjektet har fått svært god respons i næringen, sier Tellevik Dahl i meldingen.

De to lederne ser frem til frokostmøtet 10. mai, der flere av toppsjefene i BAE-næringen skal dele sine perspektiv for næringen.

– Det er både nyttig og inspirerende å høre hvordan toneangivende virksomheter og næringens toppledere tenker om fremtiden. Her kan vi også legge et godt grunnlag for å nå utover BAE-næringen med vårt budskap, sier Sandberg videre.

Selv trekker hun frem forskning og utvikling som viktig for næringen fremover.

– Vår næring er verdensledende innenfor flere områder, men vi må alltid se på hvordan vi kan utvikle oss videre. Vi må fortsette arbeidet med både digitalisering, industrialisering, og stå sammen for å få mer midler til forskning og utvikling.

Sandberg trekker også frem at næringen har et enormt behov for arbeidskraft, både fagarbeidere og ingeniører, og behovet har forsterket seg gjennom pandemien og nå med krig i Europa.

– Vi står overfor betydelige felles utfordringer i dag. Næringen jobber både på bedriftsnivå og bransjenivå med kompetansehevning, rekruttering, seriøsitet og mangfold for å nevne noe. Dette er noe vi må fortsette å jobbe sammen om fremover, sier hun.

SAMMEN2030 har en ambisjon om å styrke BAE-næringens omdømme. Tellevik Dahl mener det i stor grad handler om å formidle alt det positive som faktisk skjer i Norges største fastlandsnæring.

– Vi er samfunnsbyggere, og bygger byer og samfunn og alt vi omgir oss med fra vugge til grav. I tillegg er vi avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene. Men betydningen av bidragene fra vår næring er det fortsatt for lite oppmerksomhet rundt. Vi må derfor bli enda flinkere til å fortelle de gode historiene.

Disse er blant innledere på frokostmøtet 10. mai:
- Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
- Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg
- Ståle Rød, konsernsjef i Skanska
- Michelle S. Wright, styreleder i Arkitektbedriftene
- Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult
- Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava/Weber/Gyproc