– Vi må bli mer aktive og konkrete i dialogen med myndighetene, sier Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

– Vi må bli mer aktive og konkrete i dialogen med myndighetene, sier Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

– Vi må tørre å være enda mer tydelige

Hege Njå Bjørkmann, leder for Strategisk råd for kommunikasjon i samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, tar til orde for en tydeligere og mer samlet BAE-næring.

Njå Bjørkmann, som til daglig er direktør for kommunikasjon og merkevare i Norconsult, mener det er for langt mellom myndighetenes ambisjoner for BAE-næringen og kravene som stilles. Hun mener det i stor grad skyldes at næringen har vært for utydelig og lite konkret i dialogen med myndighetene.

– Vi må bli mer aktive og konkrete i dialogen med myndighetene. Vi har nok i for stor grad tenkt at myndighetene har tilgang til all den kunnskapen som befinner seg i næringen, men det kan vi ikke ta for gitt. BAE-næringen er stor og fragmentert, og når budskapene spriker, blir det vanskelig for myndighetene å finne frem til de gode tiltakene. De er avhengig av oppdatert og forent kunnskap og fakta, og det er vårt ansvar å sørge for at de får dette. Vi må rett og slett tørre å være enda mer samlet og tydelige, sier Njå Bjørkmann i en pressemelding.

– Må peke på hvilke tiltak som vil ha størst effekt
Hun mener at BAE-næringen i kraft av sin størrelse kan bidra til at Norge når viktige samfunnsmål, ikke minst på klimasiden. Norge har forpliktet seg til å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030. BAE-næringen står for 15 prosent av disse, og Njå Bjørkmann mener at brevet BAE-næringen nylig har sendt til regjeringen med ønske om dialog rundt løsninger og rammebetingelser er viktig.

– Uten at det foretas klimakutt i vår næring, blir det svært vanskelig å nå målet. Vår oppgave er å peke på hvilke tiltak som vil ha størst effekt, og samtidig bidrar til en positiv utvikling for næringen. Her blir dialogen med myndigheten avgjørende for at vi skal lykkes, sier Njå Bjørkmann videre.

Hun trekker frem SAMMEN2030 som en arena som har styrket samarbeidet rundt de sentrale kommunikasjonsutfordringene for næringen. Her møtes topplederne og kommunikasjonsansvarlige fra hele verdikjeden.

– Vi som har ansvar for kommunikasjon jobber selvsagt med formidling, men vi mottar også tilbakemeldinger om hvordan vi oppfattes, og hva vi må bli bedre på. En av tilbakemeldingene vi ofte får, er at næringens viktige samfunnsbidrag er for lite synlig. Det skyldes nok at vi historisk har jobbet for fragmentert. Gjennom SAMMEN2030 har vi blitt mer koordinert, men fortsatt har vi en jobb å gjøre, sier hun.

Felles budskap
Njå Bjørkmann mener den kommende samlingen for toppledere og kommunikasjonsansvarlige blir viktig for å samle næringen om felles budskap.

– Når vi møtes i oktober skal vi se hvordan vi kan videreutvikle våre fokusområder, hva som skal utgjøre næringens felles faktagrunnlag, og hvilke mål og budskap vi skal samle oss om. Vi kommer blant annet til å lansere noen tydelige og overordnede budskap som vi håper hele næringen kan ta i bruk.

På den kommende samlingen vil ti toppledere i næringen innlede under temaet: «Hvordan kan BAE-næringen bidra til at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klimakrav, slik at de som bidrar mest får et konkurransefortrinn? Hva må byggenæringen gjøre for at byggherre bestiller næringens beste kompetanse og innovasjon i anbud? Hvordan kan næringen bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene, for eksempel i form av en konkret tidsplan for kutt i klimagassutslipp?»