Verdikjeden Skog og Tre ber om forsering av bruprogrammet

Verdikjeden Skog og Tre skriver i et brev til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget at de ønsker en forsering av bruprogrammet for å ta igjen etterslepet ved å bevilge 230 millioner for å styrke konkurransekraften og åpne døren for industriutvikling i Norge.

– Forutsetningene i forrige NTP var å avsette 50 millioner kroner hvert år i perioden 2018-2023, til sammen 300 millioner. Ordningen er kraftig underfinansiert, til nå er det kun bevilget 70 millioner. I ny NTP er det lagt opp til 19 millioner per år. Næringen har prioritert hvilke bruer som må utbedres for å fjerne flaksehalser på næringsveier. Hensikten er å få ned klimagassutslipp og kostnader ved å unngå omkjøringer og ved å øke tonnasjen per bil. Sammenhengende industristrekninger er et viktig stikkord. Bruprogrammet har hatt en svært treg start. Næringen har stanget i byråkratiske hindringer som ikke-overførbare midler, mangel på tilsagnsfullmakter og uteblitte bevilgninger. Når det legges opp til en bevilgning på kun 19 millioner per år i NTP-perioden, er dette smått for å utløse prosjekter som gir effekt. Derfor ber vi om å forsere bruprogrammet og ta igjen etterslepet ved å bevilge 230 millioner for å styrke konkurransekraften og åpne døren for industriutvikling i Norge, skriver partene i Verdikjeden Skog og Tre, som består av Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog, i brevet til komiteen.

De ber også om at foreslåtte økte inntekter for terminalleie fjernes fra Bane Nors budsjettgrunnlag.

– Det vises til Bane NORs arbeid med tilleggsavtaler knyttet til økt terminalleie, og til de transportpolitiske målsetningene om mer gods fra vei til bane. De økte terminalleiene vil medføre en plutselig kostnadsøkning på 266 % for industrien, der terminalkostnadene vil øke fra ca. kr 2 til kr 8,25 pr. m³. Det er først og fremst en offentlig oppgave å sørge for rammevilkår knyttet til samferdsel og transport. Næringslivet trenger å prioritere investeringer som gir verdiskaping og arbeidsplasser. Det har bygget seg opp etterslep på vedlikehold på bane, det er svært uheldig at dette nå løftes over på næringslivet med de konsekvenser dette vil ha for arbeidsplasser, verdiskaping og klimagass-utslipp. Økt terminalleie vil medføre at jernbane taper konkurransekraft mot veitransport, med de uheldige miljøeffektene det medfører. Det er viktig at Stortinget sørger for at ikke godstransporten taper for persontransporten. Det er viktig å ivareta konkurransekraften til næringstransporten på jernbane både av hensyn til klimagassutslipp, konkurransekraft og for å skape arbeidsplasser i Norge, heter det i brevet.