Vekst for AF Gruppen

AF Gruppen hadde en omsetning i 2. kvartal på 8,292 milliarder kroner. Dette ga en omsetningsvekst på 15 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble på 426 millioner i 2. kvartal, som ga en resultatmargin på 5,1 prosent.

Omsetningen for 2. kvartal var 8.292 millioner kroner (7.189) og 15.101 millioner (13.398) i første halvår. Resultat før skatt ble 426 millioner (356) i 2. kvartal og 635 millioner (602) i første halvår. Dette ga en resultatmargin på 5,1 prosent (5,0 prosent) i 2. kvartal og 4,2 prosent (4,5 prosent) i 1.halvår. AF Gruppen hadde en ordrereserve på 42.003 millioner (37.837) ved utgangen av kvartalet.

– God prosjektledelse og fagkompetanse i prosjektene gjør oss i stand til å levere gode resultater i kvartalet. Risikostyringsmodellen vår bidrar til at vi klarer å levere stabilt gode resultater over tid. Med høye energi- og råvarepriser og et usikkert verdensbilde er det viktigere enn noensinne med god og målrettet prosjektstyring, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen en pressemelding.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble 619 millioner (529) i 2. kvartal 2022 og 1.226 millioner (734) for første halvår. AF Gruppen hadde per 30. juni 2022 netto rentebærende fordringer på 145 millioner (-333). Resultat per aksje ble 2,67 kroner (2,09) i 2. kvartal og 4,07 kroner (3,65) i første halvår. H1-verdien for 2. kvartal var 1,7 (0,9). For første halvår 2022 var H1-verdien 1,3 (1,2). Sykefraværet for 2. kvartal var 4,1 prosent (4,3 prosent) og for første halvår 2022 var det 4,8 prosent (4,7 prosent).

– Aktiv risikostyring er en av grunnpilarene i vår forretningsmodell. Vi ønsker å påta oss operasjonell risiko som vi kan påvirke og kontrollere, og samtidig begrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. Derfor har vi utviklet styringsprosesser som er godt tilpasset virksomheten, og som kan gi en enhetlig håndtering av risiko i alle ledd av organisasjonen, sier Tøftum.

I børsmeldingen skriver AF Gruppen også følgende:
«Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:
• Omsetningen i Anlegg er høy, og resultatmarginen er god. AF Anlegg har tre storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst, Bergtunnlar Lovö i Stockholm og E6 Rentvannstunnel i Oslo. Prosjektet E6 Rentvannstunnel i Oslo gjennomføres i et arbeidsfellesskap med Ghella og hadde oppstart i 2. kvartal. Målselv Maskin & Transport og Consolvo leverer svært gode resultater i kvartalet.

• Bygg oppnådde en omsetningsvekst på 35 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, men  resultatmarginen for virksomhetsområdet var ikke tilfredsstillende. Prisutviklingen for råvarer som stål og trevare påvirker byggenhetenes lønnsomhet negativt. Haga & Berg og AF Håndverk utmerket seg med svært gode resultater. AF Bygg Oslo, AF Bygg Østfold, Strøm Gundersen Vestfold og Åsane Byggmesterforretning leverte også gode resultater i kvartalet.

• Betonmast hadde et aktivitetsnivå på samme nivå som i fjor og leverte samlet sett svak lønnsomhet i kvartalet. Det er stor variasjon i resultatene til enhetene, hvor enhetene Betonmast Oslo, Romerike, Trøndelag, Røsand og Østfold leverer gode resultater.

• Eiendom leverte et svært godt resultat i kvartalet etter gjennomføring av salget av hotell- og kontorbygget Karvesvingen 7 på Hasle i Oslo. Det ble inngått salgskontrakter på 64 (148) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 29 (70). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 121 (270) boliger, hvorav AFs andel er 54 (125). Det var åtte boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 917, hvorav AFs andel er 410. Salgsgraden i igangsatte prosjekter på 83 %.

• Energi og Miljø leverer et godt resultat i 2. kvartal. AF Decom, enheten som river og sorterer ulike materialer for gjenvinning, har noe lavere aktivitet enn i fjor, men leverer svært gode resultater. AF Energi leverte et godt resultat i 2. kvartal. AF Energi designer og leverer blant annet energisentraler for alternative energileveranser til bolig- og næringsprosjekter, som er gunstige i et langsiktig eierperspektiv.

• Virksomhetsområdet Sverige økte omsetningen og resultatet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Anleggsselskapet Kanonaden hadde sterk omsetningsvekst sammenlignet med samme kvartal i fjor, og enheten fortsetter å levere gode resultater. AF Härnösand Byggreturer hadde svært gode resultater i kvartalet. Resultatet for byggenhetene er påvirket av økte energi- og råvarepriser samt leveranseutfordringer i prosjektene.

• Virksomhetsområdet Offshore leverte et svært godt resultat i 2. kvartal. Det gode resultatet i kvartalet reflekterer høy produksjon og god drift på AF Miljøbase Vats. Det har vært oppstart på nye rivekampanjer i august.»