Fungerende vegdirektør Lars Aksnes ser store utfordringer i årene som kommer, og ønsker blant annet større kontrakter og bruk av totalentrepriser.

- Veiforfallet stopper i 2015

Vei- og jernbaneutfordringene står i kø, men fungerende vegdirektør Lars Aksnes mener at veiforfallet stopper i løpet av 2015.

Med standarden på riks- og fylkesveier friskt i minne, sa Aksnes blant annet dette da han innledet Bransje- og leverandørdagen til Statens vegvesen og Jernbaneverket onsdag:

– Når det gjelder vei, så mener vi at forfallet vil stoppe i 2015, sa han, og viste også til at Nasjonal Transportplan (NTP) fra 2014-2023 inneholder 50 prosent mer investeringer enn det NTP fra 2010-2019 gjorde.

Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

– Håper han har rett

– Vi håper Aksnes har rett, men vi etterlyser fremdeles hvordan man skal få bukt med forfallet og bedre den standarden på eksisterende veier. Dette har vi etterlyst i mange år, og vi har gjentatte ganger bedt om en 10-årsplan på hvordan forfallet skal elimineres. Det har vi ikke fått, sier politisk rådgiver Line Osfoss i NAF i en kommentar til Byggeindustrien.

Mer gåing og sykling

Nye grep skal tas i de fire største byene, og Aksnes fortalte at det er inngått forpliktende avtaler med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, hvor staten skal gå inn med mer midler til å bedre kollektivtrafikken.

– Kollektivtrafikken skal forbedres, og det er lagt opp til at ikke skal skje noen økning i persontrafikken med privatbil. De fleste turer under en avstand på tre kilometer bør skje ved å gå eller sykle, sa Aksnes.

Effektivitet

Han opplyste at det i dagens NTP er lagt opp til 79 milliarder kroner i statlig ekstern finansiering til store riksveiinvesteringer, mens øvrige riksveier skal tilgodeses med 26 milliarder kroner.

– Utfordringene er etterslepet, å ha en effektiv leveranse av store prosjekter, planlegging og bygging, OPS og rehabilitering og fornying av tunneler og bruer, sa blant annet Aksnes.

Han viste blant annet ellers til signaler fra regjeringen:

– De vil ha høyere aktivitet, mer effektiv planlegging og gjennomføring, et vegtilsyn, færre bompengeselskaper og en omfattende jernbanereform, sa Aksnes.

– Må ha bedre infrastruktur

Assisterende direktør Gunnar Løvås i Jernbaneverket (JBV) kom også inn på oppgavene som venter jernbanen i årene fremover.

– Vi har enormt mange utfordringer, blant annet i byområdene. Her er samfunnet avhengig av en bedre infrastruktur enn det vi ser i dag. Jernbaneutbygging er en av løsningene, sa Løvås. Han fremhevet Inter City-satsingen som JBVs flaggskip, og kostnadene til de 80 kilometer jernbane som bygges i dag.

– Best på HMS

– Tre fjerdedeler av dette er tunneler, noe som bidrar til at kostnadsnivået er høyt. Dagens NTP inneholder 168 milliarder kroner til jernbane, og Inter City er det største investeringsprosjektet. Vi opplever et godt samarbeid med Vegvesenet, Kystverket og Avinor, og vi har et sterkt og stadig sterkere samarbeid med fylkeskommuner og byer. Vi skal også være en foregangsbyggherre på HMS-området, sa blant annet Løvås.