Vegvesenet vil stille krav til eksterne leverandører om å innfri kravene til fossilfrie anleggsplasser i fire pilotprosjekter. Illlustrasjonsfoto: Ellinor Hansen/Statens vegvesen

Vegvesenet vil prøve ut fire fossilfrie anleggsplasser

Statens vegvesen melder nå inn fire prosjekter som pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser samt forslag til pilotering av utstyr for drift og vedlikehold.

Samferdselsdepartementet har, som oppfølging av «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren» bedt transportetatene og Nye Veier AS om innspill til piloter på kort og mellomlang sikt for å drive frem en raskere innføring av løsninger for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Regjeringen prioriterer 75 millioner kroner årlig i første seksårsperiode i NTP til slike pilotprosjekter. På denne bestillingen foreslår nå Vegvesenet fire veganlegg der ulike fossilfrie løsninger og teknologier skal piloteres.

– Vi har jobbet tett på tvers av divisjonene med å jobbe frem et opplegg fra Vegvesenet, forteller Gina Ytteborg, fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen, til vegvesen.no.

Ytteborg nevner at representanter fra divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold, Transport og samfunn og HR/HMS i Vegvesenet har deltatt på et avklaringsmøte med Samferdselsdepartementet og har jobbet frem et samlet svar fra Vegvesenet.

Disse fire prosjektene meldes inn som pilotprosjekter for anlegg med utslippsfrie anleggsmaskiner:

1) E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand – uttesting av nullutslippsmaskiner (lyses ut i april).

2) E39 Betna–Stormyra – entreprisen Betna-Hestnes, knusing av masser med bruk av strøm, samt tilskudd til maskiner som utslippsfritt laster stein og mater knuser (planlagt signering av kontrakt i oktober 2021).

3) OPS Hålogalandsvegen (anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger før endelig tildeling (anskaffelsesprosessen vil gå i perioden 2021-2023).

4) E8 Sørbotn-Laukslett – krav om nullutslippsmaskiner, høy prosentandel opp mot 80%- (planlagt utlysning 2021/2022).

– I disse utlysningene vil vi stille krav til eksterne leverandører om å innfri våre krav om fossilfrie anleggsplasser. I tillegg har Drift og vedlikehold foreslått å etablere et prosjekt hvor det legges til rette for utprøving av kjøretøy, maskiner og utstyr med nullutslippsteknologi i ulike drifts- og vedlikeholdskontrakter. Formålet med utprøvingen er å oppnå variasjon i hva som prøves ut, både når det gjelder oppgavene som løses og teknologi som tas i bruk, utdyper Ytteborg i meldingen.