Prosjektleder Halgeir Brudeseth. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet utarbeider revidert planprogram for E39 Bolsønes-Kviltorp

Statens vegvesen planlegger å oversende det reviderte planprogrammet til Molde kommune i løpet av februar.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at målsettingen er å ha ferdigstilt merknadsbehandlingen etter høringen av planprogrammet innen 21. februar. Deretter vil det reviderte forslaget til planprogram og Vegvesenets merknadsbehandling oversendes Molde kommune, der saken først skal opp til behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø.

Statens vegvesen foreslår nå at Retiroanlegget og Molde Båthavnlag ikke får sidevegtilkomster, men at det i stedet blir direkte av- og påkjøring fra E39. Det samme gjelder for kunstgressbanen/Lubbenes, der alternativene med sidevegtilkomst har vært lite ønskelige både fra øst, nord og vest.

Direkte av- og påkjøring tillates nå for såkalte kapasitetssterke gater med fartsgrense inntil 60 kilometer i timen.

Det blir også vist til muligheten for å etablere et kort miljølokk som gang- og sykkelbru over E39 ved Retiro.

Det er allerede foreslått at ny E39 mellom Bolsønes og Kviltorp kan inkludere planfrie kryssinger ved Fuglsetkrysset, Tøndergård og Nøisomhedfyllinga.

- I dag finnes det kun en planfri kryssing på denne strekningen, og det er under vegen ved Lubbenes. En av målsettingene med Bypakke Molde er å legge bedre til rette for gående og syklende og på den måten øke sjansene for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Om vi også inkluderer et miljølokk ved Retiro avhenger blant annet av gjennomførbarheten og kostnadene forbundet med dette, men det er noe planprosessen videre vil bidra til å avdekke, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.