Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet med utviklingsprosjekt i Heggedal

Denne uken ferdigstilles Statens vegvesens prosjekt for utvikling i Heggedal sentrum.

Det skriver Vegvesenet i enpressemeldingpå sine nettsider.

Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune bygd ny planfri kryssing av jernbanen med bro syd for Heggedal stasjon, utbedret og lagt om fv. 204, oppgradert stasjonsområdet og lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. Tirsdag 6. oktober markeres ferdigstillelsen av prosjektet.

Kostnadene på prosjektet har vokst utover de første prognosene, og man antar at sluttkostnaden vil komme på rundt 287 millioner kroner.

Statens vegvesen skriver i pressemeldingen at de i tillegg til å bygge planfri kryssing og legge om fylkesvei 204, også har vært byggherre for tiltak på vegne av Jernbaneverket og Asker kommune. For Jernbaneverket er det etablert innfartsparkering og stasjonspark nord for stasjonsbygningen og for Asker kommune er det bygd nytt vann- og avløpsnett langs den nye fylkesveien.

– Det har vært utfordrende med grunnforholdene, nærhet til jernbanen og å opprettholde trafikken på alle eksisterende veger i anleggsperioden sier Anders Mjell, prosjektleder i Statens vegvesen.

Komplisert prosjekt
Før prosjektet startet var det, ifølge pressemeldingen, mange uønskede hendelser knyttet til at fylkesvegen krysset jernbanen i plan med jernbanesporene. Tiltaket har omfattet planfri kryssing av jernbanen og omlegging av fylkesveien. Den nye fylkesveien går sydover langs med elva Skitthegga og krysser jernbanen med en ny bru som er 130 meter lang.

Den nye fylkesveien har, ifølge Vegvesenet, en total lengde på rundt 750 meter. Heggedal stasjon har også fått ny adkomstvei, og det er bygd to nye lange busslommer som legger til rette for en kort overgang til perrongene, heter det i pressemeldingen. Hele strekningen har fått nytt fortau, samt ny gang- og sykkelbru over Skitthegga i fortsettelsen av miljøgaten.

– Grunnforholdene har medført at de fleste konstruksjonene har måttet fundamenteres med peler til fjell. Det er montert til sammen omtrent 5.500 meter med peler, forteller byggeleder Tore Steimoen i Statens vegvesen.

Disse materialmengdene har gått med i prosjektet

  • Omtrent 22.000 kubikkmeter med sprengstein i fylling
  • Omtrent 9.000 kubikkmeter med lette masser (isoporblokker)
  • Omtrent 5.500 meter med stålkjernepeler
  • Omtrent 3.800 kubikkmeter med betong
  • Omtrent 900 tonn armering
  • Omtrent 7.000 tonn asfalt