Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av riksveier på Vestlandet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen.

Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av riksveier på Vestlandet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen.

Vegvesenet inngår driftskontrakter for fire milliarder med skjerpede miljøkrav

I disse dager inngås nye drift- og vedlikeholdskontrakter for en tredel av riksvegnettet. Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter .

Totalt inngås kontrakter for drift av 3.500 kilometer riksvei fra Haugesund i sør til Nordkapp i nord. De fleste kontraktene gjelder for fem år, og den samlede verdien er på fire milliarder kroner, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Samarbeid

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, og i en av kontraktene blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får kontrakten.

– Dette viser at Statens vegvesen spiller en viktig rolle for å bidra til det grønne skiftet ved å stille krav til alle som vil ha oppdrag for oss. Vi opplever at entreprenørene er veldig klare for å bli utfordret på miljø, og at de har lyst til å samarbeide om innovasjon, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransesituasjonen varierer mellom de ulike områdene, men i sum er tilbudene på driftskontraktene som forventet, opplyser Vegvesenet. – Vi skal få mest mulig framkommelighet og trafikksikkerhet for pengene. Samtidig bidrar vi til å redusere klimautslippene, sier vegdirektøren.

Lagt inn miljøkrav

For første gang vil Statens vegvesen legge vekt på klimautslipp i tillegg til pris ved tildeling av en veikontrakt. Dette skjer i Hallingdal og Valdres, hvor CO2-utslippene fra veidriften kan reduseres med inntil 85 prosent

De øvrige kontraktene tildeles på grunnlag av pris, men det er lagt inn nye miljøkrav, blant annet til lavutslippskjøretøy. Det er også krav om at alle må føre regnskap over CO2-utslipp, skriver Vegvesenet.

Belønning

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er økt bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler på Vestlandet, reduksjon av svevestøv i Bergen og utbedring av brøyteprofiler for å redusere problemer med fokksnø i Finnmark, opplyser Vegvesenet.

Statens vegvesen er allerede i gang med utprøving av ny teknologi flere steder i landet, blant annet i Trondheim, hvor en elektrisk hjullaster er tatt i bruk for å brøyte og seinere koste gang- og sykkelveger.

Asfalt og ferjer

Også i asfaltkontraktene stiller Statens vegvesen krav om miljødeklarasjon. For enkelte av kontraktene er det også stilt krav til reduksjon av CO2-utslipp og til asfaltens levetid, i tillegg til pris.

Statens vegvesen stiller også grønne krav til den blå delen av riksvegene, gjennom krav til lav- og nullutslippsferjer.

I løpet av 2021 vil det være 22 elektriske ferjer fordelt på 10 riksvegsamband langs kysten. Neste år blir også det eneste ferjesambandet på E6 elektrisk. På sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland og over Vestfjorden i Nordland kommer hydrogendrevne ferjer, opplyser Vegvesenet.

Første trinn

Dette er de første driftskontraktene som inngås etter at Statens vegvesen vedtok ny kontraktsstrategi for driftskontrakter. Et sentralt grep er å forlenge kontraktene og åpne for tre års gjensidig opsjon.

– Det var et sterkt ønske fra bransjen å forlenge kontraktsperiodene, for å skape større forutsigbarhet og legge til rette for utvikling i fellesskap. Det ser også ut til at dette bidrar til å dempe prisutviklingen, men det er store variasjoner i konkurransen mellom områdene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Fakta om Statens vegvesens kontraktsstrategi for drift og vedlikehold

* Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksveiene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegikontraktene hadde oppstart 1. september 2020.

* I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktsstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksveiene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.

* For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.

* De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveier. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av vei reduseres fra dagens 350 til om lag 100 kontrakter.

* Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.

* Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

* Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Kilde: Statens vegvesen.