Samferdselsminister Jon Georg Dale vil nå gi Statens vegvesen samme forretningsmodell som det Nye Veier har.

Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Samferdselsministeren gir Statens vegvesen mulighet til å få klarsignal til et prosjekt før det er vedtatt en reguleringsplan. Det har Nye Veier allerede i dag.

Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag.

– Statens vegvesen får nå i oppdrag å foreslå prosjekter som kan være aktuelle for tidliginvolvering, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I dag er det slik at Statens vegvesen ikke kan involvere en entreprenør til å bygge et veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget. Stortingets behandling skjer dessuten førts etter at reguleringsplanleggingen er ferdig, og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen åpning for å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik Nye Veier kan gjøre i dag.

To modeller
– Vi foreslår nå to modeller for tidlig involvering av entreprenører som Statens vegvesen kan teste ut. Målet er å finne mest mulig effektive løsninger for gjennomføring av veiprosjekter som kan bidra til reduserte utbyggingskostnader, økt nytte og kortere byggetid. Vi skal ikke sløse bort pengene til folk, derfor er det viktig at vi ser på flere modeller, sier Dale.

Modell I
Modell I innebærer at Stortinget gir klarsignal til prosjektet med nødvendig forbehold om endringer i prosjektet, før det er vedtatt reguleringsplan i prosjektet.

Deretter kan Statens vegvesen involvere entreprenører i en tidlig fase i reguleringsplanarbeidet for å være med å utvikle prosjektet i samarbeid med Vegvesenet. Dette vil skje etter at den eksterne KS2 er gjennomført, men KS2 vil da være basert på mer uavklart plangrunnlag enn i dag.

Dersom prosjektering og prosjektutvikling skjer innenfor rammene av KS2, skal prosjektet gjennomføres i tråd med Stortinget sitt vedtak. Kontraktene vil inneholde mekanismer for å avslutte kontrakten om Vegvesenet og entreprenøren ikke blir enige om kontraktsummen.

Modell II
Modell II er basert på at kontraktstrategien blir kvalitetssikret tidlig i forprosjektfasen. Kvalitetssikringen av kontraktstrategien skjer da separat fra de andre temaene i den eksterne KS2. Kvalitetssikringen skal da først og fremst se på om det er grunnlag for om entreprenører bør involveres i en tidlig fase.

Dersom det blir inngått en kontrakt om tidlig involvering, skal denne ta forbehold om at Stortinget senere skal ta stilling til prosjektet. Når planleggingen er ferdig, skal hele prosjektet gjennom en ekstern KS 2 som vanlig.

– Vi har nå bedt Statens vegvesen om å finne aktuelle prosjekter der vi kan teste disse modellene. Det er viktig å dokumentere hvilke innsparinger vi oppnår ved de ulike modellene. På den måten kan vi høste erfaringer og velge den beste løsningen for fremtiden, sier Dale.

Glad vegdirektør
Statens vegvesen applauderer det nye forslaget fra samferdselsministeren.

– Når vi får om bord entreprenører før prosjektene låses i reguleringsplaner, får vi gode muligheter til å ta de optimale valgene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hun uttaler at Vegvesenet har bedt om disse mulighetene. Blant annet ble dette spilt inn i prosessene om mulige kostnadsreduksjoner i neste NTP-periode. Hovland er sikker på at tidliginvolvering kan gi besparelser.

Fortsatt eksterne konsulenter
Fortsatt skal eksterne konsulenter for kvalitetssikring involveres i to omganger – første gang skjer etter konseptutvalget. Det nye nå blir at KS2 gjøres før reguleringsplanen er ferdig.

I pressemeldingen understreker Samferdselsdepartementet at det skal fastsettes styringsmål (tilsvarende P50), og føres endringslogg gjennom planarbeidet. Vesentlige endringer må forelegges departementet, noe som allerede er praksis. Departementet skal beslutte oppstart, og Stortinget vil få forelagt prosjektet til beslutning. Departementet legger også til grunn at det skal gjennomføres en evaluering av hvordan modellene fungerer, og hvilke kostnadsreduksjoner som har blitt oppnådd etter inngåelse av målpris.