Bildet viser takkonstruksjonen bak de bygningsintegrerte solcellemodulene på ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: SINTEF
Bildet viser takkonstruksjonen bak de bygningsintegrerte solcellemodulene på ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: SINTEF

Varierende prosjektering av brannsikkerhet i bygg med solceller

Variasjonene forskningssenteret FRIC har funnet, handler i stor grad om hvordan brannsikkerheten til solcelleanlegg vurderes av ulike aktører i prosjekterings- og konstruksjonsprosessen.

– Solcelleanleggenes påvirkning på brannsikkerheten må vurderes i alle byggeprosjekter hvor slike energisystemer etableres, sier Brynhild Garberg Olsø, seniorrådgiver i SINTEF og en av forfatterne bak FRIC-studien, i en pressemelding.

Olsø sier videre at det er behov for mer oppmerksomhet rundt brannprosjektering og solcelleanlegg i alle faser av et byggeprosjekt, og at dette bør initieres av industrien og støttes av myndigheter og forskning.

Kunnskap og erfaring

FRIC (Fire Research and Innovation Centre) er et forskningssenter som startet i 2019, som et svar på utfordringen med at brann hvert år fører til store skader og tapte verdier. Målet er, ifølge pressemeldingen fra SINTEF, å øke den brannfaglige kunnskapen for å bidra til optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger.

Fakta

FRIC står for Fire Research and Innovation Centre.

RISE Fire Research i Trondheim leder senteret, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

Senteret har partnere fra brann og redning, offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.

FRIC finansieres av partnerne og Forskningsrådet.

Kilde: fric.no

Studien senteret nylig gjennomførte, har både sett på det norske regelverket og prosjekteringen av enkeltbygg, og altså funnet store variasjoner. Årsaken til disse variasjonene kan, ifølge pressemeldingen, være manglende kunnskap om brannrisiko og nødvendige brannsikkerhetstiltak for PV-installasjoner, graden av brannteknisk kjernekunnskap - og erfaring med brannteknisk analyse av særskilte forhold hos ingeniører som utarbeider brannsikkerhetsdokumentasjonen.

En utvikling av relevante teststandarder og retningslinjer pekes på som positivt, både for markedet for solcelleinstallasjoner, men også for å opprettholde et tilstrekkelig og enhetlig brannsikkerhetsnivå.

Grad av integrering er en faktor

Studien peker på noen konkrete punkter som ser ut til å påvirke i hvilken grad solcelleinstallasjoner får den nødvendige oppmerksomheten i brannsikkerhetsprosjekteringen:

1) Om bygget er et pionérbygg – altså det første i sitt slag, eller ikke.

2) Om bygningen er prosjektert før eller etter innføringen av et eget kapittel om solcelleanlegg i den nasjonale elektrotekniske normen NEK 400 i 2018.

3) Brannrådgiverens kunnskaps- og erfaringsnivå.

4) Graden av integrering av solcellesystemet i bygget. Ifølge studien ser det ut til å være mer fokus på brannsikkerhet når anlegg er bygningsintegrerte, selv om begge installasjonsmåtene fører til endret brannrisiko.

Case-bygg og intervjuer

I FRIC-studien har forskerne blant annet brukt fem case-bygg for å se på forskjeller i prosjektering og praktiske løsninger, og hvilke faktorer som påvirker valgene som gjøres.

De har også gjennomført intervjuer for å kartlegge hvordan brannsikkerhet knyttet til solcelleinstallasjoner håndteres av ulike interessenter i løpet av byggeprosessen.