Utreder mulighet for aluminiumverk i Grønland

Grønlands Hjemmestyre og Hydro har inngått en avtale om en forstudie om et mulig aluminiumverk i Grønland.

Studien skal omhandle miljømessige, sosiale og økonomiske forhold i forbindelse med en mulig industrireising med tilhørende vannkraftforsyning, skriver Hydro på sine nettsider. Det er det grønlandske Landsstyres ønske at den positive næringsutvikling i Grønland fortsetter. Landsstyremedlemmet for næringsliv, arbeidsmarked og yrkesutdannelse Siverth K. Heilmann uttaler at dette er enda et eksempel på de store potensialet Grønland har for ny industri. Det kan gi nye muligheter for samfunnet, og det er er Landsstyrets ønske å følge opp slike muligheter. Vi ønsker et selvbærende, uavhengig og velfungerende samfunn. Dette er et skritt i den retning. Det understrekes fra begge parter at man i denne prosess vil ta hensyn til Grønlands unike miljø og natur, samt andre prioriterte oppgaver. Forstudien er uforpliktende for begge parter. Avtalen er av samme karakter som den Grønlands Hjemmestyre har med et annet internasjonalt aluminiumselskap. Hydro ønsker på sin side, i tråd med vekststrategien i for selskapets aluminiumvirksomhet, å avklare om det er mulig å etablere et aluminiumverk med en kapasitet inntil 300.000 tonn i Grønland. En slik metallproduksjon vil kreve en kraftmengde tilsvarende 500 MV. Produksjon av aluminium i Grønland kan betjene våre hovedmarkeder i Europa og USA. Hydro kan bygge på en lang erfaring fra å gjennomføre store investeringsprosjekter i små lokalsamfunn, med et nært samarbeid med lokale myndigheter og ikke minst lokalt næringsliv, sier konserndirektør Torstein Dale Sjøtveit, ansvarlig for Hydros forretningsområde Aluminium Metall. Samarbeidet vil i første omgang gå ut på å fremskaffe de opplysninger og data som er nødvendig for eventuelt å kunne beslutte å gå videre med et aluminiumprosjektet som et samarbeid mellom Grønlands Hjemmestyre og Hydro. Dette gjelder oversikt over Grønlands vannkraftressurser, hydrologiske data, miljøforhold og opplysninger om vernede eller fredete områder. Hydro vil beskrive de arealmessige og tekniske ramme for et metallverk, arbeidskraftbehov og mulig samspill med det lokale næringslivet i Grønland. Hydro vil redegjøre for sine programmer for opplæring av arbeidskraft til aluminiumproduksjon. Forstudien skal være avsluttet innen april 2007.